Saldo logo

Förebyggande av penningtvätt

Varför frågar bankerna. AML/CTF-regler och ”Känn din kund” -principen.

Brottslingar är kända för att använda finansiella tjänster som ett sätt att legalisera eller ”tvätta” smutsigt kapital som erhållits från olaglig verksamhet. Detta gör det möjligt för dem att senare fritt använda pengarna eller att ytterligare finansiera kriminell verksamhet. Penningtvätt och terrorism skadar inte bara hela samhället utan kan också skada finanssektorns stabilitet och rykte. Därför ligger det självklart i finansbranschens och samhällets bästa att finansinstituten vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Saldo Bank UAB, som ett socialt ansvarsfullt finansiellt institut, har nolltolerans för ekonomisk brottslighet och syftar till att förhindra att dess finansiella tjänster missbrukas av brottslingar genom att använda bästa internationella praxis samt följa de lagliga regleringskraven inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Regelverket kräver att finansinstitut utför kundkännedom och övervakning av affärsrelationer, för att upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter till behöriga statliga myndigheter. Uppfyllande av ovannämnda obligatoriska lagkrav uppnås genom att tillämpa principen ”Känn din kund”:

  • Vi måste känna till våra kunders identitet och bakgrund.

  • Vi måste förstå vad våra kunders rutinmässiga finansiella aktiviteter är.

  • Därför ställer vi frågor om bankrelationens syfte och karaktär, registreringsuppgifter, bostads- och inkomstgenererande länder, verkliga förmånstagare samt affärsområde eller yrkesbakgrund.

  • Vi är enligt lag skyldiga att övervaka våra kunders verksamhet och se till att den motsvarar vår kunds kända bakgrund. Vid behov ber vi om ytterligare information om transaktionerna (t.ex. kapitalets ursprung)

  • Emellanåt kommer vi att be våra kunder att uppdatera eller specificera ”Känn din kund” relaterad information.

Läs mer om AML/CTF-skyldigheter på Finansinspektionens webbplats: https://www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/process/kundkannedom/