Saldo logo

Definition av person i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning (PEP): personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare,

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat

  1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,

  2. parlamentsledamöter,

  3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

  4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,

  5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och

  6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

  7. fysiska personer i ledningen i en internationell organisation.

Med familjemedlem avses:

  1. make eller maka, partner som enligt nationell lag jämställs med make eller maka,

  2. barn och deras makar eller partner samt

  3. föräldrar.

Med kända medarbetare avses fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt med den politiskt utsatte personen är verkliga huvudmän till juridiska personer eller juridiska konstruktioner eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en politiskt utsatt person eller fysiska personer som är ensamma förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt att de egentligen har upprättats till förmån för en politiskt utsatt person