Saldo logo
hero-image
yritystoiminta

Pk-yritys ja riskienhallinta

Saldo6.4.2023

Riskit, niiden ennakoiminen ja hallinta on tärkeä osa yritystoimintaa. Ennakoimalla riskit ja ennaltaehkäisemällä ne yrittäjä varmistelee omia asemiaan, sillä pahin skenaario ei ehkä pääse osumaan omalle kohdalle. Riskienhallintaa onkin esimerkiksi omaa työkykyä uhkaavien riskien pienentäminen ja muun muassa taloudelliset riskit ja niiden mitigointi.

Riskienhallinta onkin monipuolinen yrityksen prosessi, johon tulisi kiinnittää huomiota ja käyttää aikaa samalla tavalla kuin muihinkin taustaprosesseihin. Usein juuri taustaprosessit ovat kuitenkin niitä asioita, joista säästetään ja joita lykätään ensimmäiseksi silloin kun on kiire. Ja kiirettähän riittää. Usein etenkin pienemmät yritykset toimivat päivä kerrallaan, eikä resursseja ole varsinaiseen riskienhallintaan.

Riskienhallinta tulisi kuitenkin ottaa vakavasti myös pienemmissä yrityksissä, sillä hyvällä ennakoinnilla liiketoiminnan jatkuminen ja tuottavuus voidaan taata myös tilanteissa, joissa jotain pahaa tapahtuu. Lue lisää riskienhallinnasta tästä artikkelista!

Mitä on yrityksen riskienhallinta?

Yrityksen riskienhallinnalla tarkoitetaan sitä, että varaudutaan äkillisiin tai isoihin muutoksiin, joita organisaation toiminnassa voi tapahtua. Toisin sanoen pyritään välttämään yllätyksiä, sillä ne ovat harvemmin liiketoiminnassa positiivisia. Riskienhallinta on yksilöllistä jokaiselle yritykselle, sillä siinä tulee tiedostaa se, millainen organisaatio on ja millaisia tavoitteita sen riskienhallinnalle kannattaa asettaa. Kaikkea ei voi millään mitigoida.

Organisaatiot muuttuvat, kasvavat ja laajenevat, joten riskienhallintaa tulee myös päivittää ja tehdä aina tilanteen mukaan. Riskejä ovat esimerkiksi arkisen toiminnan keskeytyminen, onnettomuudet, vahingot ja hävikit. Työntekijöille, koneille tai vaikkapa liiketilalle voi tapahtua jotain ja näissä tilanteissa tulee olla varasuunnitelma, jonka avulla toiminta saadaan uudelleenkäynnistettyä mahdollisimman nopeasti.

Kaikki edellä mainitut riskiluokat voidaan kuitenkin välttää. Toki esimerkiksi luonnonkatastrofi tai sota ei ole yrittäjän päätettävissä, mutta sen vaikutukset voidaan minimoida tekemällä hyvät suunnitelmat ja varatoimet eri asioiden varalle. Riskejä voidaankin hallita ja ennaltaehkäistä terveellä järjellä, käytännön toimilla ja työvälineillä.

Riskit koskevat kaikkia yrityksiä aina tuoreista mikroyrityksistä suuriin korporaatioihin. Riskejä liittyy myös kotitalouksiin, joten kaikessa toiminnassa tulisi pyrkiä toimimaan riskejä mitigoiden. Lue pk-yritysten riskikentästä lisää seuraavasta osioista!

Onko riskienhallinta ajankohtaista pk-yrityksille?

Kuten jo edellä kerroimme, riskienhallinta on ajankohtaista kaikille yrityksille. Pk-yrityksen riskit eroavat vaikkapa suuren kansainvälisen yrityksen riskeistä, mutta se ei tarkoita sitä, että riskejä kannattaisi missään nimessä aliarvioida.

Pk-yritysten riskikenttä on itse asiassa melko laaja ja näin ollen riskienhallinta on ajankohtaista pk-yrityksille. Riskikategorioihin kuuluvat muun muassa henkilöstö, koneet, tuotteet ja markkinointi, sillä niillä on kaikilla omat riskinsä. Kun riskit tunnistetaan, on niiden ennaltaehkäisy paljon helpompaa. Pk-yritysten riskienhallintaan kuuluu esimerkiksi tilanteiden arviointi, suunnittelu ja käytännön teot. Hyvä esimerkki on työturvallisuuskoulutus, jolla vähennetään suoraan työntekijöihin liittyviä riskejä.

Riskienhallintaan ei välttämättä pk-yrityksellä ole omaa henkilöä, joka keskittyisi vain riskeihin. Riskien ennaltaehkäisy kannattaa kuitenkin sälyttää jonkin työntekijän toimenkuvaan, jotta saadaan luotua henkilö, joka kokee vastuuta asiasta. Itse riskienhallintaprosessi on kuitenkin kaikkien vastuulla ja yhteisistä pelisäännöistä tulee pitää kiinni. Oikein kommunikoitu, hyvä riskienhallinta koetaan usein työyhteisössä kuitenkin ennen kaikkea positiivisena, sillä se lisää yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Vinkkejä yksityisyrittäjän riskienhallintaan

Yksityisyrittäjällä ei välttämättä ole kovin paljoa ajallisia tai rahallisia resursseja käytettävänä riskienhallintaan. Yksityisyrittäjän ei kuitenkaan tulisi aliarvioida sen tärkeyttä, sillä yksin tehdessä etenkin yrittäjään kohdistuvat riskit voivat lamauttaa koko liiketoiminnan. Yksityisyrittäjän tärkeintä omaisuutta onkin yrittäjä itse, joten erilaisilla henkilövakuutuksilla voidaan jo vaikuttaa yrityksen jatkuvuuteen hyvin.

Vakuutukset ovatkin ensimmäinen vinkki yksityisyrittäjän riskienhallintaan. Esimerkiksi henkilö- ja vastuuvakuutuksilla riskejä voidaan pienentää. Usein riskinähän on se, että kallis korvausvastuu tai oma sairastuminen johtaa siihen, että vaikka laskut jää maksamatta ja rahoitusriskit konkretisoituvat.

Toinen vinkkimme on toiminnan monipuolistaminen. Yksityisyrittäjä ei saisi olla riippuvainen tietystä asiakasryhmästä tai vaikkapa vain yhdestä toimittajasta. Useamman toimittajan käyttäminen vähentää riippuvuusriskiä ja tuotteistuksen monipuolistaminen vähentää liikeriskiä.

Kolmas vinkki on esimerkiksi veronmaksajien liittoon tai Suomen yrittäjiin liittyminen. Näiden verkostojen avulla saat helposti vaikkapa lakipalveluapua, mikäli olet tilanteessa, jossa yrityksesi on ajautumassa oikeusturvariskin kanssa ongelmiin. Tällainen tilanne on vaikkapa oikeusriidan osapuoleksi joutuminen.

Tunnista siis omat riskisi yksilöllisesti. Ota tarvittavat vakuutukset ja tee muut toimet, jotta olet turvassa myös silloin kun jotain yllättävää tapahtuu!

Hae yrityslainaa Saldolta
Jaa

Lisää vastaavia aiheita

Lisää
yritystoiminta
pk-yritykset
hero-image

Yrittäjän palkka - huomioi nämä asiat

pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Pienyrittäjän velkajärjestely

pk-yritykset
yritystoiminta
hero-image

Pk-yrityksen kansainvälistyminen

Lisää