Duomenų apsauga

Registro aprašymas

1. Registratorius

Saldo Finance UAB,

Įmonės kodas: 305334925

J.Basanavičiaus g. 26,

03224 VILNIUS

(pašto adresas, ne klientų aptarnavimui)

Tel. +37060445179

customerservice.lt@saldo.com

2. Registras

Asmuo, atsakingas už registro tvarkymą: Petras Dubinskas

Užklausos dėl patikrinimo: „Saldo Finance UAB“ klientų aptarnavimo skyrius

Teisiniai klausimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu: Petras Dubinskas

3. Registro pavadinimas

Saldo Finance UAB klientų registras

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – valdyti ir plėtoti darbus ir paslaugas, susijusius su vartojimo paskolomis, sprendimų dėl kredito priėmimu, duomenų subjektų identifikavimu, ryšių su klientais ir kontaktinės informacijos valdymu, rizikos valdymu, tiesiogine rinkodara ir tikslinėmis paslaugomis klientams, įstatyminių ir reguliavimo reikalavimų taikymu ir ataskaitų teikimu.

5. Registro informacijos turinys

Pagrindinė su asmeniu susijusi informacija, tokia kaip kliento identifikavimo numeris, asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, verslo kalba, vertė, profesija, išsilavinimas, informacija apie darbą (pavadinimas ir tel. Nr.), ryšių su klientu užmezgimo data.

Koduota informacija, pavyzdžiui, informacija apie statusą (pvz., turtas, patikėtinis, bankrotas, išieškojimo procedūros).

Kontaktinė informacija, pavyzdžiui, telefono numeriai, el. pašto adresai, IP adresas.

Adreso informacija, pavyzdžiui, pristatymo adresas, pašto kodas ir paštas, tiesioginės rinkodaros draudimas.

Asmens sandorio informacija, pavyzdžiui, sąskaita, kreditas, sutartis, paraiškos informacija arba sąsajos su minėtuoju sandoriu.

Informacija, kuri yra būtina siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, pagal Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą.

6. Jei informacija gaunama reguliariai

Informacija gaunama iš paties užsiregistravusiojo, valdžios institucijų registrų įstatymais leistinose ribose, o informacija apie ankstesnes paskolas pareiškėjui sutikus gaunama iš kitų skolintojų.

7. Jei informacija reguliariai atskleidžiama

Asmens duomenys nėra reguliariai atskleidžiami. Tačiau informacija gali būti atskleidžiama skolų išieškojimą vykdančiam partneriui, ir klientui sutikus, kitiems kreditoriams.

Valdžios institucijoms informacija atskleidžiama įstatymų numatytais atvejais.

8. Duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų

Asmens duomenys nebus reguliariai perduodami už ES arba EEE ribų.

9. Registro saugos principai

Klientų registras naudojamas pagal instrukcijas, registro naudotojai yra identifikuojami.

Registro naudotojai yra identifikuojami, o naudotojo prieigos teisės bei prieigos teisių registravimas atidžiai stebimi. Kruopščiai rūpinamasi kompiuterinės įrangos, kurioje saugomi registrai, vieta ir saugumu, kaip ir failų bei duomenų saugumu. Ne elektroninėse laikmenose saugoma medžiaga turi būti laikoma tinkamai užrakintoje ir apsaugotoje vietoje. Įėjimas į patalpas tinkamai kontroliuojamas.

10. Teisė į patikrinimą

Asmenys turi teisę žinoti, kokie jų duomenys saugomi registre arba kad jų duomenų registre nėra. Rašytiniai pasirašyti prašymai patikrinti registre saugomą informaciją turi būti siunčiami bendrovės pašto adresu.

11. Teisė prašyti ištaisyti informaciją

Duomenų valdytojas savo iniciatyva arba duomenų subjekto prašymu koreguoja, trina arba papildo neteisingą, nebūtiną, neišsamią informaciją.

Jei duomenų valdytojas nepakoreguoja registro taip, kaip prašoma, jis turi išduoti rašytinę pažymą, kurioje nurodomos priežastys, kodėl prašymas pakoreguoti duomenis nebuvo priimtas.

Apie informacijos ištaisymą duomenų valdytojas turi pranešti asmeniui, kuriam duomenų valdytojas atskleidė arba iš kurio gavo neteisingus asmens duomenis, jei pranešti įmanoma ir tai nereikalauja neadekvačių pastangų.