Saldo logo

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ovat henkilöitä, joille on uskottu huomattavaa julkista valtaa.

Lain mukaan poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut julkisessa tehtävässä:

 1. valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;

 2. parlamentin jäsenenä;

 3. poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä;

 4. ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;

 5. tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;

 6. keskuspankin johtokunnan jäsenenä;

 7. suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;

 8. puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;

 9. valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai

 10. kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän:

 1. aviopuolisoa tai muuta aviopuolisoon rinnastuvaa kumppania;

 2. lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja

 3. vanhempia.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:

 1. kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa; ja

 2. kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.

Henkilön tiedetään olevan läheisessä liikesuhteessa silloin, kun yhteys on yleisesti tunnettu.

Henkilöä ei enää pidetä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, kun hän ei ole toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä vähintään vuoteen.