Vilkor

Tact Finance AB – Avtalsvillkor för engångslån

1. Långivare

Tact Finance AB c/o The Park

Hälsingegatan 49

11331 Stockholm

Organisationsnummer: 556796-8077

Telefon: 08 465 019 31

E-post: kundtjanst@.saldo.com

Internet: www.saldo.com

Långivaren står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet som konsumentkreditinstitut (institutsnummer 44039).

2. Definitioner

2.1. Med ”Bankdag” avses en veckodag utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag, då svenska banker har öppet och betalningar kan genomföras.

2.2. Med ”Effektiv ränta” avses den procentsats, som erhålls genom att beräkna Kreditkostnaderna som en årsränta på lånebeloppet med beaktande av amorteringar.

2.3. Med ”Kreditkostnader” avses det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som ska betalas av Låntagaren med anledning av Lånet.

2.4. Med ”Lån” avses engångslånet enligt detta avtal. Lånet är innebär att hela det beviljade lånebeloppet utbetalas vid Låneavtalets ingående till det bankkonto som Låntagaren uppgett och ska återbetalas till Långivare under låneperioden.

2.5. Med ”Lånemedel” avses de medel som utbetalas av Långivaren till Låntagaren under detta Låneavtal.

3. Lånets beviljande och utnyttjande

Ett Lån kan beviljas en myndig person med rättshandlingsförmåga, som har välordnad ekonomi, är stadigvarande bosatt i Sverige och som har ett svenskt personnummer, som är kreditvärdig, en mobiltelefonanslutning till sitt förfogande och ett bankkonto i Sverige för utbetalning av Lånemedel. I samband med ansökan om Lånet styrks sökandens identitet genom BankID eller genom en annan stark autentisering som uppfyller lagens krav. Efter att Låntagaren identifierats och efter att Låneavtalet har ingåtts sker kommunikationen via webbtjänsten med hjälp av en engångskod för identifieringen. Låntagaren ansvarar i enlighet med avtalsvillkoren för återbetalningen av de Lånemedel som överförts till det bankkonto som uppgetts av Låntagaren samt de Kreditkostnader som uppkommit som en följd av Lånet.

Långivaren meddelar Låntagaren om lånebeslutet. Långivaren kan avslå Låntagarens ansökan och låta bli att bevilja ett lån. Långivaren lämnar Låntagaren ett låneanbud, som tillsammans med ett godkännande svar av Låntagaren, undertecknandet av Låneavtalet samt dessa avtalsvillkor utgör detta avtal mellan Låntagaren och Långivaren. Vid kreditprövningen inför ett lånebeslut samt under låneperiodens varande utnyttjar Långivaren Låntagarens personuppgifter i syfte att bedöma dennes kreditvärdighet, bl.a. genom informationssökningar i olika register såsom UC, Bisnode, Kreditz m.fl. Sökning i folkbokföringsregistret kan även ske.

Det beviljade lånebeloppet för Lånet är beroende av kreditprövningen avseende Låntagaren och den kan avvika från det belopp som ansökts om av Låntagaren. I samband med ansökan om Lån framläggs för Låntagaren ett låneanbud, som kan godkännas eller förkastas av den som ansökt om Lånet.

4. Låntagarens informationsskyldighet

Låntagaren försäkrar vid ansökan om Lån, att de uppgifter som han eller hon har lämnat är riktiga och sanningsenliga. Låntagaren är ansvarig för att de av honom eller henne lämnade uppgifterna stämmer. Långivaren svarar inte för fel som finns i ansökan och dröjsmål på grund av dem.

Långivaren har rätt att förvissa sig om att det telefonnummer och den e-postadress som lämnats av Låntagaren är riktiga och används av denne. Låntagaren ska utan dröjsmål meddela Långivaren om förändringar i sina kontaktuppgifter. Långivaren har rätt att fakturera Låntagaren för skäliga kostnader som uppkommit vid utredning av felaktiga kontaktuppgifter och adressuppgifter.

5. Lånets återbetalning

Låntagaren återbetalar Lånet till Långivaren i en avbetalning. Det totala beloppet som ska betalas anges i avtalet.

Om betalningens förfallodag inte är en Bankdag, kan månadsposten betalas den första Bankdagen efter förfallodagen.

I det fall Låntagaren erlägger betalning utan att ange betalningsreferens har Långivaren rätt att debitera Låntagaren för detta enligt gällande prislista. I det fall Låntagaren återbetalar Lånet med beloppet som överstiger Långivarens återstående totala fordran på Låntagaren är Långivaren inte återbetalningsskyldig mot Låntagaren för belopp om 100 SEK eller mindre.

6. Nominell ränta och Effektiv ränta

Låntagarens skyldighet att erlägga ränta inträder från och med den dag då Lånemedel utbetalas till Låntagaren. Ifall räntefria tidsperioder ingår i Lånet lämnas information om dessa till Låntagaren i samband med att lånet utnyttjas. Låntagaren är skyldig att betala ränta på kapitalskuld enligt låneavtalet på det vid varje enskild tidpunkt obetalda belopp av skulden till Långivaren. Den nominella räntan beräknas enligt de faktiska räntedagarna genom att använda 360 som divisor.

Den Effektiva räntan utgörs av räntan på låneskuld med tillägg av Kreditkostnaderna. Effektiv ränta beräknas för Låntagaren, där utgångspunkten är beviljat lånebelopp samt att nominell ränta är oförändrad under lånets löptid och att betalning genomförs enligt betalningsplan och avtalsvillkor.

7. Dröjsmålsränta

Om inte amorteringar, ränta eller andra kostnader och avgifter i anledning av Lånet betalas så att betalningen senast på förfallodagen är Långivaren tillhanda, är Låntagaren skyldig att betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till den dag då betalningen är Långivaren tillhanda.

Dröjsmålräntan ska utgår enligt samma räntefot som gällde vid förfallodagen. Räntan skall dock utgå lägst enligt den räntefot som anges i 6 § räntelagen (1975:635), d.v.s. Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter (”Dröjsmålsränta”).

8. Avgifter som ska erläggas för Lånet och ändring av dem

Avgifter debiteras Låntagaren enligt vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Långivarens hemsida och bifogas i detta avtal. Avgifter läggs till i lånebetalningen.

9. Låneavtalets giltighet

Lånet är ett engångslån med förbestämd låneperiod. Låneavtalet gäller från och med utbetalningen av lånebeloppet till Låntagaren och upphör att gälla den dag då lånebeloppet återbetalats i dess helhet och samtliga upplupna Kreditkostnader reglerats.

10. Förtida återbetalning

Låntagaren kan när som helst helt eller delvis återbetala Lånet i förtid. Vid förtidsbetalning är Låntagaren skyldig att betala ränta och andra Kreditkostnader för Lånet för tiden fram till förtidsbetalningen.

11. Ångerrätt

Låntagaren har rätt att frånträda ett Låneavtal som denne har ingått genom att lämna eller sända ett meddelande till Långivaren inom 14 dagar från den tidpunkt då Låneavtalet ingås, dock tidigast den dag då dokumentationen kommer Låntagaren till handa.

Ångerrätten meddelas Långivaren på valfritt sätt, företrädesvis genom e-post till kundtjänst på följande adress: kundtjanst@saldo.com

Om Låntagaren utövar sin ångerrätt, ska han eller hon snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då Låntagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från Långivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till Lånemedel till och med den dag då dessa till fullo återbetalas. Om Långivaren med anledning av Låneavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inte återbetalas, är Låntagaren skyldig att ersätta Långivaren för denna.

Långivaren ska snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då Långivaren tog emot Låntagarens meddelande om att Låneavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som Låntagaren har betalat med anledning av Lånet.

12. Låntagarens rätt att allokera betalningen

Om Låntagaren har flera lån hos Långivaren har Låntagaren rätt att allokera sin betalning det lån han eller hon önskar. Långivaren preciserar vilka poster för ett enskilt lån som ska täckas med betalningen.

13. Uppgiftslämnande till kreditregister m.m.

Långivaren kan komma att lämna uppgifter om Lånet, Låntagarens betalningsförsummelser eller kreditmissbruk till kreditupplysningsföretag m.fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas från Långivaren.

14. Meddelande

Meddelande som Låntagaren sänder per e-post eller via Långivarens hemsida ska anses omedelbart ha kommit Långivaren till handa. Meddelande som sänds per post till Långivarens registrerade postadress ska anses ha kommit Långivaren till handa den andra Bankdagen efter avsändandet.

15. Insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter

Långivaren behandlar som registeransvarig personuppgifter, då denne levererar produkter och tjänster, om vilka parterna har avtalat. Dessutom behandlar Låntagaren personuppgifter i andra sammanhang, med iakttagandet av lagar och andra tillämpliga bestämmelser. Långivaren rätt att insamla, registrera och behandla de personuppgifter som Låntagaren lämnat och kredituppgifter som erhållits från kreditupplysningsföretag eller andra offentliga register. Låntagaren ger samtidigt tillåtelse till att Långivaren kan lämna ut på detta sätt insamlad information om Låntagarens tidigare lån för behandling av låneansökan. Långivaren ger samtidigt tillåtelse till att Långivaren kan lämna ut på så sätt insamlad information om Låntagaren och dennes eventuella krediter till andra långivare.

Detaljerad information om Långivarens behandling av personuppgifter lämnas i företagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Långivarens hemsida. Integritetspolicyn kan också erhållas genom att kontakta Långivaren. Integritetspolicyn innehåller information om Låntagarens rättigheter som hänför sig till Långivarens behandling av personuppgifter, vilka bland annat är Låntagarens rätt att få tillgång till uppgifterna, rätt till att korrigera uppgifter och rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat, m.fl.

16. Låntagarens informationsskyldighet

Låntagaren ska meddela Långivaren om ändringar av kontaktinformation (till exempel namn, adress och telefonnummer). Ifall Låntagaren underlåter att meddela om ändringar av kontaktuppgifterna och denna uppgift är nödvändig för Långivaren för att sköta faktureringen och med hänsyn till den därmed förknippade kundadministrationen, har Långivaren rätt att inhämta Låntagarens förändrade kontaktinformation från ett offentligt register samt debitera Låntagaren en avgift för denna åtgärd.

Låntagaren ska på begäran lämna Långivaren uppgifter som berör Låntagarens ekonomiska ställning och andra uppgifter som inverkar på Långivarens bedömning av Låntagarens kreditvärdighet.

17. Ansvar för indirekta skador

Långivaren ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakas Låntagaren, om skadan inte har vållats avsiktligt eller av grov oaktsamhet.

18. Force majeure

Part är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd (”Force majeure”). Part är skyldig att meddela den andra parten om Force majeure så snart som möjligt. Långivaren kan annonsera om saken i en riksomfattande utkommande dagstidning.

Långivaren ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada som orsaks av åtgärder, incidenter eller andra händelser hos tredje part och som Långivaren inte har någon påverkan över, såsom avbrott i kommunikation, störningar, elavbrott, m.m.

19. Överlåtelse

Långivaren kan i överensstämmelse med 28 § konsumentkreditlag (2010:1846) överlåta detta Låneavtal och/eller rätten till att mottaga betalning i överensstämmelse med detta Låneavtal och/eller rätten till att överlåta underliggande kontoskuld. Långivarens medgivande krävs om en fordran ska övertas av annan gäldenär än Låntagaren.

20. Marknadsföringsinformation

Långivaren och bolag som hör till samma koncern som denne har rätt att utnyttja Låntagarens uppgifter i direktmarknadsföringssyfte (inklusive elektronisk direktmarknadsföring) enligt gällande lagstiftning, såtillvida Låntagaren inte uttryckligen motsatt sig detta.

21. Tillsynsmyndigheter

Konsumentkrediter övervakas av Konsumentverket samt av Finansinspektionen.

Konsumentverket Box 48

651 02 Karlstad

Telefon +46 771 42 33 00

www.konsumentverket.se

Finansinspektionen Box 7821

103 97 Stockholm

Telefon: +46 8 408 980 00

www.fi.se

21. Tvistelösning och klagomål

Svensk lag ska tillämpas på detta låneavtal och eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol. Klagomål kan riktas till Långivaren via e-mail [kundtjanst@saldo.com], brevledes till Långivarens registrerade adress, eller till kundservice på telefon [08 465 019 31], se [www.saldo.com].

Vid tvist med anledning av Lånet har Låntagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm.

Låntagaren uppmärksammas på att krediter kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin.

Se också STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION.

I kraft fr.o.m. 12.5.2020