Vilkor

Tact Finance AB – Avtalsvillkor för kontokredit

1. Kreditgivare

Tact Finance AB

Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Organisationsnummer: 556796-8077

Telefon: 08 465 019 31

E-post: kundtjanst@.saldo.com

Internet: www.saldo.com

Långivaren står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet som konsumentkreditinstitut (institutsnummer 44039).

2. Definitioner

2.1. Med ”Bankdag” avses en veckodag utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag, då svenska banker har öppet och betalningar kan genomföras.

2.2. Med ”Effektiv ränta” avses den procentsats, som erhålls genom att beräkna Kreditkostnaderna som en årsränta på Total Kreditbelopp med beaktande av amorteringar.

2.3. Med ”Kredit” avses kontokrediten enligt detta avtal. Krediten är ett tillsvidare gällande kreditavtal som möjliggör för Kredittagaren att efter eget gottfinnande avropa och disponera medel, som överförs till Kredittagarens bankkonto, inom ramen för den beviljade Kreditgränsen.

2.4. Med ”Kreditfordran” avses det sammanlagda beloppet av utestående Kreditmedel och upplupna Kreditkostnader under Kreditavtalet

2.5. Med ”Kreditgräns” avses det totala belopp inom vilket Kredittagaren har rätt att göra utbetalningar av Kreditmedel under detta Kreditavtal.

2.6. Med ”Kreditkostnader” avses det sammanlagda beloppet av räntor, kostnader och övriga avgifter som ska betalas av Kredittagaren med anledning av Krediten.

2.7. Med ”Kreditmedel” avses de medel som utbetalas av Kreditgivaren till Kredittagaren upp till beviljad Kreditgräns under detta Kreditavtal.

2.8. Med ”Totalt Kreditbelopp” avses det sammanlagda beloppet av utbetalda Kreditmedel med tillägg av uppläggningsavgift och uttagsavgifter.

3. Kreditens beviljande och utnyttjande

En Kredit kan beviljas en myndig person med rättshandlingsförmåga, som har välordnad ekonomi, är stadigvarande bosatt i Sverige och som har ett svenskt personnummer, som är kreditvärdig, har en mobiltelefonanslutning till sitt förfogande och ett bankkonto i Sverige för utbetalning av Kreditmedel. I samband med ansökan om Krediten styrks sökandens identitet genom BankID eller genom annan metod för elektronisk autentisering som uppfyller tillämpliga lagkrav. Kredittagaren ansvarar i enlighet med avtalsvillkoren för återbetalningen av de Kreditmedel som överförts till det bankkonto som uppgetts av Kredittagaren samt de Kreditkostnader som uppkommit som en följd av Krediten.

Kreditgivaren meddelar Kredittagaren om kreditbeslutet. Kreditgivaren kan avslå Kredittagarens ansökan och låta bli att bevilja en Kredit. Kreditgivaren lämnar Kredittagaren ett kreditanbud, som tillsammans med ett godkännande svar av Kredittagaren, undertecknandet av Kreditavtalet samt dessa avtalsvillkor utgör detta avtal mellan Kredittagaren och Kreditgivaren. Vid kreditprövningen inför ett kreditbeslut samt under kreditperiodens varande utnyttjar Kreditgivaren Kredittagarens personuppgifter i syfte att bedöma dennes kreditvärdighet, bl.a. genom informationssökningar i olika register såsom Bisnode, Kreditz m.fl. Sökning i folkbokföringsregistret kan även ske

Den beviljade Kreditgränsen för Krediten är beroende av kreditprövningen avseende Kredittagaren och den kan avvika från det belopp som ansökts om av Kredittagaren. I samband med ansökan om Kredit framläggs för Kredittagaren ett kreditanbud, som kan godkännas eller förkastas av den som ansökt om Kredit. Krediten är en s.k. revolverande kredit (kontokredit) där Kredittagaren löpande kan utnyttja beviljat kreditutrymme gång på gång, även efter att skulden amorterats, upp till och med maximal Kreditgräns under Kreditavtalets giltighet.

4. Kreditgräns och Totalt Kreditbelopp

Kreditmedel är alltid tillgängliga för utbetalning till Kredittagaren upp till den beviljade Kreditgränsen. Vid den första utbetalningen av Kreditmedel tillkommer en uppläggningsavgift för Krediten. Vidare tillkommer en uttagsavgift för varje utbetalning av Kreditmedel som görs inom ramen för Kreditavtalet. Uppläggningsavgiften och uttagsavgifterna förfaller till betalning vid respektive utbetalning av Kreditmedel och adderas således till Totalt Kreditbelopp för vilket Kredittagaren erlägger ränta samt tillfaller Kreditgivaren omgående. Avgifterna som adderas till det Totala Kreditbeloppet minskar inte Kredittagarens rätt att göra utbetalningar av Kreditmedel inom ramen för beviljad Kreditgräns.

5. Kredittagarens informationsskyldighet vid ansökan om Kredit

Kredittagaren försäkrar vid ansökan om Kredit, att de uppgifter som han eller hon har lämnat är riktiga och sanningsenliga. Kredittagaren är ansvarig för att de av honom eller henne lämnade uppgifterna stämmer. Kreditgivaren svarar inte för fel som finns i ansökan och dröjsmål på grund av dem.

Kreditgivaren har rätt att förvissa sig om att det telefonnummer och den e-postadress som lämnats av Kredittagaren är riktiga och används av denne. Kredittagaren ska utan dröjsmål meddela Kreditgivaren om förändringar i sina kontaktuppgifter. Kreditgivaren har rätt att fakturera Kredittagaren för skäliga kostnader som uppkommit vid utredning av felaktiga kontaktuppgifter och adressuppgifter.

6. Utbetalning av Kreditmedel

Kreditgivaren ska på begäran av Kredittagaren överföra Kreditmedel till det bankkonto som uppgetts av Kredittagaren. Minsta belopp som utbetalas av Kreditgivaren är 3000 kr första gången och därefter 500 kr per utbetalningstillfälle.

En begäran om utbetalning görs av Kredittagaren antingen genom att logga in på vår webbportal MySaldo (med BankID och ange det önskade beloppet) eller via textmeddelande (sms) [från det mobilnummer som Kredittagaren uppgett till Kreditgivaren]. Textmeddelandet ska innehålla ”saldo och önskat belopp”, till exempel ”saldo 1000” och skickas till servicenummer 71550.

Kreditavtalet gäller tills vidare och Kredittagaren kan lyfta Kreditmedel i de poster denne önskar enligt de regler som preciseras i Kreditavtalet upp till beviljad Kreditgräns.

7. Kreditens återbetalning

7.1. Återbetalning och betalningsplan

Kredittagaren återbetalar Kreditfordran till Kreditgivaren i månatliga betalningsposter på det sätt som särskilt avtalats. Betalningspost består av avtalad räntan, delbetalning av det utestående Totala Kreditbeloppet samt av andra eventuella kostnader och avgifter enligt prislistan. Om den återstående Kreditfordran är mindre än den minsta månatliga betalningsposten, utgörs beloppet för betalningsposten av hela den resterande Kreditfordran.

Om betalningspostens förfallodag inte är en Bankdag, kan betalningsposten betalas den Bankdag som följer närmast efter förfallodagen.

I det fall Kredittagaren erlägger ett högre belopp till Kreditgivaren än minsta månatliga betalningspost eller erlägger betalning utan att ange betalningsreferens har Kreditgivaren rätt att debitera Kredittagaren för detta enligt gällande prislista. Överbetalningar under 100 återbetalas ej.

Återbetalningar bokförs av Kreditgivaren inom 1-2 Bankdagar.

Kredittagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan). Begäran om en betalningsplan kan framställas till Kreditgivarens kundtjänst.

7.2. Avräkningsordning

Vid inbetalning från Kredittagaren har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna Kreditkostnader innan avräkning sker på den utestående summan av utbetalda Kreditmedel.

8. Nominell ränta och Effektiv ränta

Kredittagarens skyldighet att erlägga ränta inträder från och med den dag då Kreditmedel utbetalas till Kredittagaren. Kredittagaren är skyldig att betala ränta enligt Kreditavtalet på det vid varje enskild tidpunkt obetalda Totala Kreditbeloppet. Den nominella räntan beräknas utifrån 30 räntedagar per månad och 360 räntedagar per år.

Den effektiva räntan utgörs av räntan på Totalt Kreditbelopp med tillägg av Kreditkostnaderna. Effektiv ränta beräknas för Låntagaren som ett exempelfall, där utgångspunkten är att Totalt Kreditbelopp motsvarar [maximal Kreditgräns med tillägg av uppläggningsavgift och en uttagsavgift], nominell ränta är oförändrad under Kreditens löptid samt att månadsbetalningar genomförs enligt betalningsplan och avtalsvillkor.

Kreditgivaren har rätt att ändra räntesatsen för Krediten i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen kunnat förutse vid Kreditavtalets ingående. Kreditgivaren ska informera Kredittagaren om sådan ändring skriftligen per e-post, på Kreditgivarens hemsida eller på annat varaktigt medium. Informationen ska innehålla uppgift om hur den nya räntesatsen inverkar på månadsbetalningarnas storlek, antal eller sista betalningsdag. En ändring ska träda i kraft tidigast en (1) månad räknat från och med den tidpunkt då Kredittagaren underrättades om ändringen.

9. Dröjsmålsränta

Om inte amorteringar, ränta eller andra kostnader och avgifter i anledning av Krediten betalas så att betalningen senast på förfallodagen är Kreditgivaren tillhanda, är Kredittagaren skyldig att betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen till den dag då betalningen är Kreditgivaren tillhanda.

Dröjsmålsräntan motsvarar den för Kredit avtalade nominella räntan.

10. Avgifter som ska erläggas för Krediten och ändring av dem

Avgifter debiteras Kredittagaren enligt vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Kreditgivarens hemsida. Avgifter erläggs som engångsbetalningar eller ingår efter att de förfallit till betalning i det Totala Kreditbeloppet vilket amorteras i och med de månatliga betalningsposterna som Kredittagaren betalar.

Kreditgivaren har rätt att ändra för Krediten tillämpliga avgifter. Avgifter får endast ändras till Kredittagarens nackdel i den utsträckning som det motiveras av ökningar av de kostnader som Kreditgivaren har och som ska täckas av avgifterna. Kreditgivaren ska informera Kredittagaren om sådan ändring skriftligen per e- post, på Kreditgivarens hemsida eller på annat varaktigt medium. Informationen ska innehålla uppgift om hur de nya avgifterna inverkar på månadsbetalningarnas storlek, antal eller sista betalningsdag. En ändring ska träda i kraft tidigast en (1) månad räknat från och med den tidpunkt då Kredittagaren underrättades om ändringen.

11. Kreditavtalets giltighet och uppsägning

Krediten är en kontokredit och Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren kan när som helst säga upp Kreditavtalet till upphörande med en (1) månads uppsägningstid. Vid Kreditgivarens uppsägning av Kreditavtalet ska en uppsägningstid om två (2) månader gälla istället. Efter att Kreditavtalet upphört att gälla ska Kredittagaren återbetala restera den av Kreditfordran i enlighet med Kreditavtalet och betalningsplanen.

12. Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda ett Kreditavtal som denne har ingått genom att lämna eller sända ett meddelande till Kreditgivaren inom 14 dagar från den tidpunkt då Kreditavtalet ingåtts, dock tidigast den dag då dokumentationen avseende Kreditavtalet kommer Kredittagaren till handa.

Ångerrätten meddelas Kreditgivaren på valfritt sätt, företrädesvis genom e-post till kundtjänst på följande adress: kundtjanst@saldo.com

Om Kredittagaren utövar sin ångerrätt, ska han eller hon snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från Kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan ska utgå från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till Kreditmedel till och med den dag då dessa till fullo återbetalas. Om Kreditgivaren med anledning av Kreditavtalet har betalat en avgift till det allmänna som inte återbetalas, är Kredittagaren skyldig att ersätta Kreditgivaren för denna.

Kreditgivaren ska snarast och senast inom trettio (30) dagar från den dag då Kreditgivaren tog emot Kredittagarens meddelande om att Kreditavtalet frånträds betala tillbaka de avgifter som Kredittagaren har betalat med anledning av Krediten.

13. Kredittagarens rätt att återbetala Krediten i förtid

Kredittagaren har rätt att betala en större betalningspost än betalningsposten enligt avtalet eller hela den resterande Kreditfordran i förtid utan särskilda tilläggskostnader. Den del som överstiger den avtalsenliga betalningsposten tolkas som en tilläggsbetalning, som minskar utestående Kreditfordran och betalningen återbetalas ej heller till Kredittagaren om utestående Kreditfordran föreligger. Tilläggsbetalningen befriar ej heller Kredittagaren från att betala kommande betalningsposter enligt Kreditavtalet.

Om Kredittagaren återbetalar Krediten jämte ränta helt och hållet eller till en del i förtid, ska den den del av Kreditkostnaderna, som hänför sig till den outnyttjade kredittiden avräknas från den återstående Kreditfordran. Kreditgivaren får dock tillgodogöra sig i sin helhet de specificerade, faktiska kostnader som hänför sig till Krediten.

14. Kredittagarens rätt att allokera betalningen

Om Kredittagaren har flera krediter hos Kreditgivaren, ha Kredittagaren rätt att allokera sin betalning till den kredit han eller hon önskar. Kreditgivaren preciserar vilka poster för en enskild kredit som ska täckas med betalningen.

15. Begränsning av rätten att använda ett lån

Kreditgivaren har rätt att helt eller delvis hindra eller begränsa Kredittagarens användning av Krediten om

 • det finns skäl att misstänka att Kredittagaren lämnat oriktiga uppgifter till Kredittagaren vid ansökan om Krediten,

 • Kredittagaren inte efterlever villkoren i Kreditavtalet,

 • eller risken väsentligen har ökat för att Kredittagaren inte ska förmå uppfylla sina betalningsskyldigheter enligt Kreditavtalet.

Risken för att Kredittagaren inte ska förmå uppfylla sina betalningsskyldigheter ska anses väsentligen ha ökat exempelvis, men inte uteslutande, då

 • Kredittagaren blir insolvent,

 • Kredittagaren försätts i konkurs eller att ansökan därom görs,

 • Kredittagaren inte erlägger full betalning av månatlig betalningspost enligt Kreditavtalet,

 • Kredittagaren inte erlägger belopp förfallna till betalning för andra krediter som Kredittagaren har hos Kreditgivaren eller annat bolag ingående i samma koncern som Kreditgivaren,

 • eller Kreditgivaren meddelar om begränsning av rätten att använda Krediten enligt denna punkt 15.

16. Kreditgivarens rätt att kräva betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp Krediten till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande situationer föreligger:

 • Kredittagaren är sedan mer en (1) månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av Kreditfordran.

 • Kredittagaren är sedan mer än en (1) månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

 • Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

 • Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid gäller en uppsägningstid av minst fyra (4) veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen till Kredittagaren. Kreditgivaren ska ha rätt att debitera dröjsmålsränta på den utestående Kreditfordran tills den dag då betalning faktiskt sker.

Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.

17. Konsekvenser av försenade betalningar

Om betalning inte fullgörs i tid, åläggs Kredittagaren att betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker samt en påminnelseavgift om 60 kr. Försummelse av betalningsförpliktelser medför att fordran kan komma att överföras till inkasso. När fordran går vidare till inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader, f.n. 180 kr.

18. Uppgiftslämnande till kreditregister m.m.

Kreditgivaren kan komma att lämna uppgifter om Krediten, Kredittagarens betalningsförsummelser eller kreditmissbruk till kreditupplysningsföretag m.fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas från Kreditgivaren.

19. Meddelande

Meddelande som Kredittagaren sänder per e-post eller via Kreditgivarens hemsida ska anses omedelbart ha kommit Kreditgivaren tillhanda. Meddelande som Kreditgivaren sänder per post till Kredittagarens registrerade postadress ska anses ha kommit Kredittagaren tillhanda den andra Bankdagen efter avsändandet. Meddelande som Kreditgivaren sänder per e-post till Kredittagaren ska anses omedelbart ha kommit Kredittagaren tillhanda.

20. Insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter

Kreditgivaren behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig, i syfte att tillhandahålla Krediten enligt Kreditavtalet samt för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Dessutom kan Kreditgivaren komma att behandla personuppgifter i andra sammanhang, med iakttagandet av lagar och andra tillämpliga bestämmelser. Kredittagaren samtycker till att Kreditgivare samlar in, registrerar och behandlar de personuppgifter som Kredittagaren lämnat och kredituppgifter som erhållits från kreditupplysningsföretag eller andra offentliga register. Kredittagaren samtycker även till att Kreditgivaren kan lämna ut på detta sätt insamlad information om Kredittagarens tidigare krediter för behandling av låneansökan hos andra kreditgivare.

Detaljerad information om Kreditgivarens behandling av personuppgifter lämnas i företagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Kreditgivarens hemsida. Integritetspolicyn kan också erhållas kostnadsfritt genom att kontakta Kreditgivaren. Integritetspolicyn innehåller information om Kredittagarens rättigheter som hänför sig till Kreditgivarens behandling av personuppgifter, vilka bland annat är Kredittagarens rätt att få tillgång till uppgifterna, rätt till att korrigera uppgifter och rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat, m.fl.

21. Rätt till ändring av avtalsvillkor

Kreditgivaren har rätt att ändra Kreditavtalets villkor genom att meddela Kredittagaren om ändringarna på förhand. De nya avtalsvillkoren träder i kraft en (1) månad efter att Kredittagaren underrättas om ändringarna. I det fall Kredittagaren motsätter sig ändringarna har Kredittagaren rätt att återbetala Lånet i förtid enligt avsnitt 13. ovan.

22. Kredittagarens informationsskyldighet

Kredittagaren ska meddela om ändringar som sker avseende kontaktinformation (till exempel namn, adress och telefonnummer). Ifall Kredittagaren underlåter att meddela om ändringar avseende kontaktuppgifter och denna uppgift är nödvändig för Kreditgivaren för att sköta faktureringen och administration härrörande Krediten, har Kreditgivaren rätt att inhämta Kredittagarens förändrade kontaktinformation samt att debitera en avgift för denna åtgärd.

Kredittagaren ska på begäran lämna Kreditgivaren uppgifter som berör Kredittagarens ekonomiska ställning och andra uppgifter som inverkar på detta kreditförhållande, vilka är nödvändiga för Kreditgivaren.

23. Ansvar för indirekta skador

Kreditgivaren ansvarar inte för eventuella indirekta skador som orsakas Kredittagaren, om skadan inte har vållats avsiktligt eller av grov oaktsamhet.

24. Force majeure

Part är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd (”Force majeure”). Part är skyldig att meddela den andra parten om Force majeure så snart som möjligt.

Kreditgivaren ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada som orsaks av åtgärder, incidenter eller andra händelser hos tredje part och som Kreditgivaren inte har någon påverkan över, såsom avbrott i kommunikation, störningar, elavbrott, m.m.

25. Åtgärder mot penningtvätt m.m.

Krediten förutsätter att Kredittagaren till Kreditgivaren lämnar sådan information och underlag om Kredittagaren som är nödvändig för Kreditgivaren att uppfylla kraven på kundkännedom enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”). Sådan information och underlag avser Kreditgivarens identitet, ekonomiska ställning, m.m. Vidare ska Kredittagaren informera Kreditgivaren om Kredittagaren eller någon Kredittagaren närstående har eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land eller en funktion i ledningen i internationell organisation (s.k. PEP). Kredittagaren åtar sig att omgående underrätta Kreditgivaren vid ändring av tidigare lämnad information. Vidare är Kredittagaren skyldig att på begäran av Kreditgivaren lämna sådan ytterligare information som Kreditgivaren rimligen behöver för att uppfylla skyldigheterna enligt Penningtvättslagen.

26. Överlåtelse

Kreditgivaren kan i överensstämmelse med 28 § konsumentkreditlag (2010:1846) överlåta detta Kreditavtal och/eller rätten till att mottaga betalning i överensstämmelse med detta Kreditavtal och/eller rätten till att överlåta underliggande kontokredit till tredje part. Kredittagaren ska underrättas om sådan överlåtelse. Vidare kommer en sådan överlåtelse innebära att Kredittagarens personuppgifter överförs till den part som övertar Kreditavtalet.

Kredittagaren har inte rätt att överlåta detta Kreditavtal till tredje part utan Kreditgivarens föregående skriftliga godkännande.

27. Avgiftsförteckning

Uppläggningsavgift 395,00 kr

Uttagsavgift 45,00 kr

Avgift för valfritt mottagande av faktura per post 19,00 kr

Påminnelseavgiften 60,00 kr

Återbetalningsavgift för överbetalning 100,00 kr

28. Marknadsföringsinformation

Kreditgivaren och bolag som hör till samma koncern som denne har rätt att utnyttja Kredittagarens uppgifter i direktmarknadsföringssyfte (inklusive elektronisk direktmarknadsföring) enligt gällande lagstiftning, såtillvida Kredittagaren inte uttryckligen motsatt sig detta.

29. Tillsynsmyndigheter

Konsumentkrediter övervakas av Konsumentverket samt av Finansinspektionen.

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

Telefon: +46 771 42 33 00

www.konsumentverket.se

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

Telefon: +46 8 408 980 00 www.fi.se

30. Tvistelösning och klagomål

Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal och eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol. Klagomål kan riktas till Kreditgivaren via kundtjanst@.saldo.com, brevledes till Kreditgivarens registrerade adress, eller till kundservice på telefon 08 465 019 31, se www.saldo.com/se-sv/.

Vid tvist med anledning av Krediten har Kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm.

Kredittagaren uppmärksammas på att krediter kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin. I kraft fr.o.m. 1.9.2021.