Saldo logo

Saldo Trygghetsförsäkring

Då du behöver extra trygghet

Som Saldo Banks kund kan du nu säkra din inkomst vid:

 • Olycksfall eller sjukdom
 • Sjukhusvistelse
 • Ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsgivare Maiden General Försäkrings AB

Varför skaffa Saldo trygghetsförsäkring?

Saldo Trygghetsförsäkring är en frivillig gruppförsäkring som lämnar ersättning för inkomstförlust vid ofrivillig arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga och sjukhusvistelse som varar längre än 14 dagar till följd av olycksfall eller sjukdom.

Syftet med försäkringen är att täcka särskilda faktiska kostnader.

Exempel på sådana fasta kostnader kan vara hyra eller bostadsrättsavgift, hemförsäkring, telefon/internet/TV, hushållsel, hyra för parkeringsplats och fordonsskatt.

Ansök nu

För vem gäller försäkringen?

Följande krav behöver vara uppfyllda vid tiden för ansökan för att du ska kunna anslutas till försäkringen:

 • du har fyllt 18 år men inte 64 år,

 • du är Saldos kund,

 • du är vid tiden för ansökan antingen

  • tillsvidareanställd,

  • tidsbegränsat anställd med en avtalstid av minst tolv månader, eller

  • egenföretagare och medlem i en arbetslöshetskassa,

   med en arbetstid om minst 17 timmar/vecka (gäller samtliga fall ovan)

 • du är fullt arbetsför,

 • du är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige.

Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara uppfyllda, annars kan rätten till försäkringsersättning sättas ner helt eller delvis och försäkringen kan komma att sägas upp. Notera att du enbart kan ha en aktiv Trygghetsförsäkring hos Saldo.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller när du vistas utanför Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark) under mindre än sex månader. Om du flyttar till ett land utanför Sverige upphör försäkringen att gälla. Vistelse utanför Norden anses inte avbrytas på grund av tillfälliga besök i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärsresor, semester eller liknande.

Försäkringspremie och betalning

Den månatliga försäkringspremien uppgår till 6,5 procent av valt försäkringsbelopp. Premien aviseras månadsvis i förskott av Saldo och ska betalas på det sättet som framgår av försäkringsbrevet. Premien anses betald när den mottas av Maiden General Försäkrings AB. Den månatliga försäkringspremien visas i ditt försäkringsbrev.

Skadeanmälan

På uppdrag av försäkringsgivaren hanteras all skadereglering av Sedgwick Sweden AB. Du behöver snarast möjligt underrätta Sedgwick skriftligen med ditt ersättningskrav. En skadeanmälan gör du enklast på Sedgwicks hemsida genom att fylla i skadeformuläret på https://intake.sedgwick.com/u/Maiden/maiden-sv. Du kan även beställa en skadeanmälningsblankett på telefonnummer 08-98 33 60 eller e-post personskador@sedgwick.com. Du måste skicka in alla dokument som Sedgwick begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning.

Vad ersättaer försäkringen – och inte?

Här kan du läsa vad försäkringens olika delar ersätter. Detta är en kortfattad beskrivning och i vissa fall exempel på vad som ersätts och inte ersätts.

Exakt vad som ingår kan du läsa i det fullständiga villkoret som du finner lägst nere på denna sida.

Tillfällig arbetsoförmåga (sjukskrivning) i minst 30 dagar

Vad får du ersättning för?

Tillfällig arbetsoförmåga (sjukskrivning) på grund av olycksfall eller sjukdom enligt läkarintyg och som leder till utbetalning av socialförsäkringsersättning från Försäkringskassan.

Ersättningens storlek

Förutsatt att du uppfyller övriga villkor lämnas vid 50 procents sjukskrivning 50 procent av försäkringsbeloppet, vid 75 procents sjukskrivning 75 procent av försäkringsbeloppet och vid hel sjukskrivning får du hela försäkringsbeloppet. Ersättning lämnas från dag 15 förutsatt att du varit sjukskriven helt eller delvis under minst 30 dagar och beräknas per dag (1/30) samt enligt sjukintygets procentgrad.

Vad ersätts inte?

Konsekvenser av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurgi. För arbetsoförmåga som beror på sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning som antingen påvisat symptom, eller om det funnits vetskap om det tidigare eller att en diagnos kunnat fastställas, inom loppet av tolv månader innan försäkringen började gälla, är kvalificeringstiden förlängd till tolv månader. Denna klausul gäller även om en diagnos eller orsak inte har kunnat fastställas.

Ofrivillig arbetslöshet

Vad får du ersättning för?

Villkoren varierar beroende vilken slags anställning du har haft innan du blev ofrivilligt arbetslös: om du har haft tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller om du har varit egenföretagare. En fullständig beskrivning finns i försäkringsvillkoren.

Ersättningens storlek

Förutsatt att du har varit ofrivilligt arbetslös under 30 dagar (karenstid) lämnas ersättning från dag 15 av din ofrivilliga arbetslöshet. Ersättningen är för varje dag som du är ofrivilligt arbetslös 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 10 000 kr per månad. För varje sammanhängande period av ofrivillig arbetslöshet betalas ersättning varje månad under maximalt 365 dagar.

Vad ersätts inte?

Din anställning måste ha upphört helt och du får inte längre utföra något arbete mot ersättning, vilket även innebär att arbetslösheten ska vara på heltid. Arbetslöshet är inte på heltid om du arbetar deltid eller halvtid under arbetslösheten. Arbetslöshet är inte ofrivillig om du själv har sagt upp din anställning, eller om den på annat sätt har upphört med samtycke.

Sjukhusvistelse i minst 14 dagar

Vad får du ersättning för?

Sjukhusvistelse till följd av olycksfall eller sjukdom som varar längre än 14 dagar.

Ersättningens storlek

Förutsatt att sjukhusvistelsen varar längre än 14 dagar i följd och att du omfattats av försäkringen i 30 dagar (kvalificeringstid) ger försäkringen en engångsersättning motsvarande det valda försäkringsbeloppet.

Vad ersätts inte?

För arbetsoförmåga som beror på sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning som antingen påvisat symptom, eller om det funnits vetskap om det tidigare eller att en diagnos kunnat fastställas, inom loppet av tolv månader innan försäkringen började gälla, är kvalificeringstiden förlängd till tolv månader. Denna klausul gäller även om en diagnos eller orsak inte har kunnat fastställas.

Bra att veta om försäkringen

Behöver du extra trygghet i vardagen?

Ansök nu

Försäkringen har en kvalificeringstid, det är den period för vilken du måste ha omfattats av försäkringen för att vara berättigad till försäkringsersättning i händelse av tillfällig arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse.

För tillfällig arbetsoförmåga och sjukhusvistelse är kvalificeringstiden 30 dagar från försäkringens startdag och för ofrivillig arbetslöshet 90 dagar från försäkringens startdag. Det betyder att någon ersättning inte betalas om arbetslöshet, sjukhusvistelse eller arbetsoförmåga börjar under kvalificeringstiden eller om meddelande om uppsägning av anställning erhålles innan kvalificeringstiden är över.

Karenstid är den period för vilken försäkringen måste vara giltig och en oavbruten period av arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse som måste passera innan du har rätt till försäkringsersättning.

Karenstiden är 30 dagar från det skadehändelsen inträffade både för tillfällig arbetsoförmåga och för ofrivillig arbetslöshet. För sjukhusvistelse är karenstiden 14 sammanhängande dagar.

Om du eller någon annan som begär ersättning av försäkringsgivaren efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Efter att du har erhållit försäkringsbrevet har du rätt att ångra din anslutning till försäkringen inom 14 dagar. Du måste i så fall underrätta gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren om detta inom 14-dagars periodens slut.

Försäkringstiden är en månad och försäkringen förnyas automatiskt varje månad om försäkringen inte sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren i enlighet med bestämmelserna i detta villkor.

Försäkringen upphör att gälla:

 • den första dagen i månaden efter du fyller 67 år,

 • när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 17 timmar per vecka,

 • om du erhåller livränta eller liknande ersättning,

 • om den försäkrade avlider,

 • om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren, se nedan,

 • om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk Försäkringskassa och/eller inte längre är folkbokförd i Sverige.

Du har rätt att när som helst säga upp försäkringen till upphörande.

Försäkringen och kravet på premiebetalning upphör i så fall vid den försäkringstidens slut.

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång med 30 dagars varsel. Försäkringsgivaren har även rätt att säga upp försäkringen till upphörande under försäkringstiden endast på grund av utebliven premiebetalning eller om du har uppgivit felaktig information som har lett till att du har beviljats försäkringsskyddet på felaktiga grunder.

Försäkringsgivarens uppsägning ska alltid vara skriftlig. Tact Finance AB har rätt att säga upp gruppavtalet i enlighet med vad som avtalats i gruppavtalet. En sådan uppsägning medför att samtliga försäkringar upphör den dag som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad från dagen för uppsägningen.