Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vi behandlar alltid den information som du anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna Policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Den nu gällande Policyn finns på vår hemsida och gamla Policys finns i vårt arkiv.

Tact Finance AB med org.nr 556796-8077 är personuppgiftsansvarigt.

1. Vem vi samlar in information om

Vi samlar in information om dig som besöker vår webbsida, vill ingå avtal med oss eller har ingått avtal med oss. Ibland behöver vi även samla in information om den som betalar in till oss utan att vara kund och om den som har fullmakt att företräda dig som kund.

2. När vi samlar in information

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss: när du registrerar dig på vår sajt och använder den, fyller i ett formulär och söker en kredit, när du rapporterar ett problem eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster, eller om du av något annat skäl än ovan kommunicerar med oss via telefon, e-post, SMS eller brevledes.

3. Vilken information vi samlar in

3.1. Exempel på information vi samlar in från dig:

 • personnummer
 • mejladress
 • telefonnummer
 • antal minderåriga barn
 • anställningsförhållande
 • månadsinkomst
 • fasta utgifter
 • bankkonto
 • röstinspelning (inkommande och utgående samtal)

3.2. Exempel på information vi samlar in automatiskt:

 • teknisk information
 • inklusive typ av enhet
 • din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet
 • dina inloggningsdata
 • din webbläsare och dess versionsnummer
 • din tidszon
 • tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer
 • ditt operativsystem och datortyp
 • var du befinner dig
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); etc.

3.3. Information från tredje part:

 • kreditupplysningar och annan information om din kreditvärdighet inför ansökan om en kredit samt under den tid du har ett kreditavtal med oss
 • uppgifter om din ekonomiska situation
 • relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter om bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering samt uppgifter om politiskt utsatta personer)
 • information från banker och andra betalningsinstitut gällande dina betalningar till oss, och från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster

4. Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder uppgifterna för att bl.a.:

 • kontrollera din identitet

 • genomföra en kreditbedömning för att avgöra om du har möjlighet att återbetala krediten

 • upptäcka och förebygga bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering

 • administrera en kredit

 • hantera förfrågningar från myndigheter

5. Vilken laglig grund vi har för att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och då vi har en rättslig grund att göra detta. Det vanligaste ändamålet är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal vi har med dig. Vidare behöver vi behandla personuppgifter för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Behandlar vi personuppgifter med ombud till dig som kund, hanterar vi dessa uppgifter med stöd av rättslig skyldighet eller berättigat intresse.

Vi behandla också dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut, för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning, anti-penningtvättslagstiftning, för att kontrollera personer mot sanktionslistor, för att kunna fullgöra rapporteringsskyldigheter etc.

Och vidare vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vi har ett berättigat intresse.

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer i så fall att be om ditt samtycke till att behandla de personuppgifterna för det specifika ändamålet. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. Den behandling som redan skett, kommer inte att påverkas men om vi saknar annan grund för behandling av personuppgifterna, kommer vi inte fortsätta att behandla dem.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter under avtalstiden. Därefter sparar vi uppgifterna i högst 10 år räknat från utgången av det år då avtalet upphörde pga. bokföringslagstiftning. Om du inte ingår avtal med oss men lämnat personuppgifter i en kreditansökan, sparar vi de uppgifterna i högst 24

månader så länge inte uppgiften behövs i enlighet med lagstiftning.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt. Om en samarbetspartner behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

8. Vilka som kan få tillgång till dina personuppgifter

Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av andra företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. När företag som vi samarbetar med behandlar dina personuppgifter, görs det för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller med stöd av berättigat intresse. Enligt lag är vi också i vissa fall skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer. Vi gör bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda: EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet Vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

9. Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

9.1. Begära ett registerutdrag med personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss. Se begäran i menyn bredvid.

9.2. Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

9.3. Ta bort dina uppgifter – rätten att bli bortglömd

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en rättslig grund för att behandla dem. Se begäran i menyn bredvid.

9.4. Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

9.5. Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

9.6. Dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och om det är tekniskt möjligt, även rätten att flytta personuppgifterna till en annan aktör.

9.7. Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till bolagets Dataskyddsombud och i andra hand vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

10. Om profilering och automatiserade beslut

Under ansökningsprocessen genomför vi automatiska bedömningar av exempelvis kreditvärdighet och risknivåer som underlag vid beslutsfattande kring nekande eller beviljande av krediten samt vid fastställande av kredittak.

Du har alltid rätt att ta kontakt med oss för att få information om vilket underlag som legat till grund för det automatiska beslutet. Du kan kontakta oss på de uppgifter som finns under punkt 13 nedan.

11. Cookie och tracking

11.1. Vad är en kaka?

En kaka (”cookie”) är en liten textfil som skickas till din dator eller mobilenhet under ett besök på webbplatsen och lagras på din dator eller mobilenhet när du öppnar webbplatsen. Vid varje efterföljande besök returneras cookies till hemsidan eller till en annan webbplats som känner igen denna cookie.

En cookie identifierar dig inte direkt som en viss person. Cookies fungerar som ett minne för en viss webbplats, så att den här sidan kan komma ihåg din dator för nästa besök, inklusive cookies som kan komma ihåg dina inställningar eller förbättra användarvänligheten.

11.2. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att skydda våra kunder, användare och förhindra bedrägerier. Om cookie-funktionen inte är aktiverad, kommer användaren inte att kunna få tillgång till webbplatsen.

Vi använder cookies i vår kreditansökan. Om cookiefunktionen inte är påslagen kommer inte datoranvändaren att kunna komma åt och använda våra tjänster.

Vi använder också cookies för att få reda på hur användarna kommer till och använder vår webbplats, vilket hjälper oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Vi använder cookies för att övervaka och hantera webbplatsdatatrafik.

Vi använder också cookies för att ta reda på hur väl de reklamkampanjer och incitament som erbjuds på vår webbplats fungerar. Detta hjälper oss att förbättra webbdesignen och utformningen av webbplatsen, utbudet av erbjudanden och incitament.

11.3. Kontrollera, radera, stänga av cookies

Innan du börjar använda vår hemsida måste vi få ditt samtycke till användningen av cookies. För detta ändamål har vår webbplats ett popup-fönster som informerar dig om användningen av cookies och du uppmanas att acceptera användningen av cookies genom att trycka på "OK". Om du inte godkänner användningen av cookies men fortsätter att använda webbplatsen, anses du samtycka till användningen av cookies.

12. Hur du gör för att inte få reklam från oss

Du kan begära att inte få reklam från oss. I vår marknadsföring kommer du alltid ha möjlighet att avregistrera dig från framtida marknadsföring eller om du har en profil, kan du avregistrera dig där.

13. Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Tact Finance. Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det genom att skriva till;

Tact Finance AB

Att: Dataskyddsombud

Svetsarvägen 15. 2 tr

171 41 Solna