Tietosuojaseloste Saldo tekee hyvää -kampanjaan

1. Rekisterinpitäjä:

Saldo Finance Oyj (Y-tunnus 2360614-4)

Lemminkäisenkatu 46, 20520 TURKU

puh. 010 219 5500

Sähköposti: asiakaspalvelu@tact.fi

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Tietosuojavastaava

Tarkastuspyynnöt: tietosuoja@tact.fi tai kirjallisesti Saldo Finance Oyj / Tietosuoja, Lemminkäisenkatu 46, 20520 TURKU

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: Tietosuojavastaava

3. Rekisterin nimi:

Saldo Finance Oyj:n arvonta- ja kilpailurekisteri / arvontojen ja kilpailuiden tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yksittäistä arvontaa, kilpailua tai muuta kampanjaa varten annettujen henkilötietojen käsittely kyseisen palvelun toteuttamiseksi, arvonnan tai kilpailun voittajan valitsemiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä palkinnon toimittamiseksi. Voimme myös julkaista arvonnan tai kilpailun yhteydessä nimesi, jos voitat kyseisen arvonnan tai kilpailun. Kyseisissä tapauksissa olemme osallistumisen yhteydessä pyytäneet suostumuksesi julkaisemiseen.

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Saldo Finance Oyj:n arvonta- ja kilpailurekisteri sisältää seuraavia arvontaan tai kilpailuun osallistuneeseen luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti arvontaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin se on tarpeen voittajan arpomista, voittajille ilmoittamista, voittajan tavoittamista tai palkinnon toimittamista varten toteutettavia toimenpiteitä varten. Tiedot poistetaan rekisteristä, kunnes voittaja on selvillä ja hänet on tavoitettu, kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluttua, kun arvonnan tai kilpailun voittaja on selvillä.

8. Suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterinpitäjä noudattaa käsittelyssä huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle taholle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai muuta soveltuvaa tietosuojasääntelyä.