Paskolos sąlygos

BENDROSIOS VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Šiame skyriuje apibrėžtos sąvokos Sutarties tekste rašomos pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtosios šiame skyriuje.

Bendra kredito suma – Kredito davėjo Kredito gavėjui suteikta pinigų suma, kuria Kredito gavėjas gali naudotis ir kurią Kredito gavėjas privalo grąžinti Kredito davėjui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Bendros kredito sumos dydis nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – bendra visų Kredito gavėjo pagal Sutartį mokėtinų įmokų, skirtų grąžinti Bendrą kredito sumą, sumokėti Palūkanas ir Mėnesinį administravimo mokestį, suma.

Bendraskoliai – Kredito gavėjai, kurie kartu pasirašo Sutartį ir solidariai įsipareigoja visas iš Sutarties kylančias prievoles vykdyti kartu.

Kredito davėjas – Saldo Finance UAB, įmonės kodas 305334925, buveinės adresas Žalgirio g. 94-1, Vilnius 09300, Lietuva.

Kredito gavėjas – asmuo, su kuriuo Kredito davėjas sudarė Sutartį ir kuris yra nurodytas specialiosiose Sutarties sąlygose.

Mėnesinis administravimo mokestis – mokestis, kurį Kredito gavėjas kas mėnesį privalo mokėti Kredito davėjui už Sutarties administravimą, priežiūrą, Mėnesio mokėjimų surinkimą bei paskirstymą. Šio mokesčio dydis nurodytas specialiosiose Sutarties sąlygose.

Palūkanos – Kredito gavėjo Kredito davėjui mokamas atlyginimas už naudojimąsi Bendra kredito suma. Palūkanų norma yra fiksuota ir nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose. Skaičiuojant Palūkanas, laikoma, kad metai turi 365 dienas (arba 366 dienas keliamaisiais metais), o mėnuo turi kalendorinį dienų skaičių. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo Bendros kredito sumos išmokėjimo dienos ir skaičiuojamos iki Bendros kredito sumos grąžinimo dienos. Palūkanos mokamos mokėjimo grafike nurodytais terminais.

Sutartis – ši vartojimo kredito sutartis, kurią sudaro specialiosios ir bendrosios sąlygos, mokėjimo grafikas, taip pat visi jos priedai, pakeitimai ir papildymai, jei tokie sudaromi.

Šalys – Kredito davėjas ir Kredito gavėjas.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Kredito davėjas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Bendrą kredito sumą, o Kredito gavėjas įsipareigoja šią sumą grąžinti, sumokėti Palūkanas ir įvykdyti visas kitas Sutartyje numatytas prievoles.

3. BENDROS KREDITO SUMOS IŠMOKĖJIMAS

3.1. Kredito davėjas išmoka Kredito gavėjui Bendrąją kredito sumą, pervesdamas ją į Kredito gavėjui priklausančią banko sąskaitą, kurios numeris nurodytas specialiosiose Sutarties sąlygose.

4. KREDITO GRĄŽINIMAS IR KITI MOKĖJIMAI

4.1. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Kredito davėjui Bendrą kredito sumą, taip pat sumokėti Palūkanas ir Mėnesinį administravimo mokestį Sutarties mokėjimo grafike nurodyta tvarka ir terminais. Visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Kredito gavėjas turi teisę bet kada ir nemokamai gauti mokėjimo grafiką.

4.2. Visas pagal Sutartį mokėtinas sumas Kredito gavėjas įsipareigoja pervesti į Kredito davėjo banko sąskaitą, kuri nurodyta specialiosiose Sutarties sąlygose. Mokėjimo pavedime turi būti nurodyta: Kredito gavėjo vardas ir pavardė, Sutarties numeris, kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje. Jeigu mokėjimo pavedime nurodyti duomenys yra prieštaringi arba neaiškūs, Kredito davėjas pirmiausia vadovausis kliento kodu gavėjo informacinėje sistemoje, tada Sutarties numeriu arba Kredito gavėjo vardu ir pavarde.

4.3. Įmokos, gautos vykdant Sutartį, paskirstomos šia tvarka:

4.3.1. pirmąja eile dengiami delspinigiai; antrąja eile – Mėnesinis administravimo mokestis; trečiąja eile – Palūkanos; ketvirtąja eile – Bendra kredito suma; penktąja eile – kiti mokesčiai ir išlaidos.

4.3.2. Laikantis 4.3.1 punkte nurodyto eiliškumo, pirmiausia dengiami tie mokėjimai, kurių mokėjimo terminai sueina anksčiausiai.

4.3.3. Kredito gavėjui sudarius kelias sutartis ir netinkamai vykdant bet kurios sutarties mokėjimus, Kredito davėjas turi teisę iš Kredito gavėjo gautas lėšas nukreipti Kredito davėjui priimtinų sutarčių įsiskolinimo dengimui, neatsižvelgiant į mokėjimo pavedime nurodytus duomenis.

4.4. Jeigu Kredito gavėjas, įvydydamas visus įsipareigojimus pagal Sutartį, sumoka daugiau nei privalėjo, Kredito davėjas turi teisę padengti, tas kredito įmokas (jų dalis), kurių Sutarties mokėjimo grafike numatyti grąžinimo terminai yra vėliausi.

4.5. Jeigu Kredito gavėjas yra įvykdęs visus įsipareigojimus pagal Sutartį ir yra sumokėjęs daugiau nei privalėjo, Kredito davėjas grąžina Kredito gavėjui tą įmokų dalį, kuri viršija Kredito gavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį, jeigu ši dalis yra didesnė nei 10 (dešimt) eurų. Už šį lėšų grąžinimą Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui 10 (dešimt) eurų mokestį.

4.6. Jeigu Kredito gavėjas yra įvykdęs visus įsipareigojimus pagal Sutartį ir yra sumokėjęs daugiau nei privalėjo, o įmokų dalis, kuri viršija Kredito gavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį yra lygi arba mažesnė nei 10 (dešimt) eurų, Kredito davėjas turi teisę šios įmokų dalies Kredito gavėjui negrąžinti.

5. SUTARTIES ATSISAKYMAS

5.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties per 2 kalendorines dienas nuo lėšų pagal sudarytą Sutartį išmokėjimo dienos. Norėdamas atsisakyti sutarties, Kredito gavėjas, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos, privalo raštu pranešti apie tai Kredito davėjui ir grąžinti jam išmokėtą vartojimo kredito sumą be jokių palūkanų, kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

5.2. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti Sutarties per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo specialiosiose sąlygose nurodytos Sutarties sudarymo dienos, o jei Sutartis gaunama vėliau – nuo jos gavimo dienos. Apie Sutarties atsisakymą Kredito gavėjas privalo pranešti Kredito davėjui raštu ir ne vėliau kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos grąžinti Kredito davėjui Bendrą kredito sumą bei sumokėti iki šios sumos grąžinimo dienos paskaičiuotas Palūkanas. Jeigu šiame punkte nurodyti terminai praleidžiami arba grąžinama ne visa mokėtina suma, laikoma, kad sutarties nebuvo atsisakyta.

6. IŠANKSTINIS KREDITO GRĄŽINIMAS

6.1. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti visą arba dalį Bendros kredito sumos apie tai iš anksto raštu pranešdamas Kredito davėjui. Kredito gavėjui savo iniciatyva grąžinus prieš terminą dalį negrąžintos Bendros kredito sumos ir apie tai iš anksto raštu Kredito gavėjo neįspėjus, Kredito davėjas turi teisę padengti, tas kredito įmokas (jų dalis), kurių Sutarties mokėjimo grafike numatyti grąžinimo terminai yra vėliausi.

6.2. Grąžinant visą Bendrą kredito sumą sumokamos iki grąžinimo dienos paskaičiuotos Palūkanos, Mėnesinis administravimo mokestis, kompensacija pagal Sutarties 6.3 punktą (jeigu taikoma), delspinigiai ir skolos išieškojimo išlaidos, jei tokių būtų. Grąžinus dalį Bendros kredito sumos, dėl likusios sumos, dengiant tas kredito įmokas (jų dalis), kurių Sutarties mokėjimo grafike numatyti grąžinimo terminai yra vėliausi yra sudaromas naujas mokėjimų grafikas, kuris Kredito gavėjui išsiunčiamas elektroninio pašto arba pašto pranešimu. Naujas mokėjimų grafikas yra privalomas vykdyti jame nurodytais terminais.

6.3. Jeigu anksčiau nustatyto termino grąžinama Bendra kredito suma ar jos dalis viršija du tūkstančius tris šimtus dvidešimt (2 320) eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Kredito gavėjas privalo Kredito davėjui sumokėti kompensaciją, kuri lygi vienam (1) procentui nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Bendros kredito sumos, kai laikotarpis nuo Bendros kredito sumos grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki Sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieneri metai, arba pusei (0,5) procento nuo anksčiau nustatyto termino grąžinamos Bendros kredito sumos, kai laikotarpis nuo Bendros kredito sumos grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki Sutarties pabaigos datos yra trumpesnis kaip vieneri metai. Jeigu šiame punkte nurodyta kompensacija yra didesnė nei Palūkanų suma, kurią Kredito gavėjas sumokėtų vykdydamas Sutartį iki jos pabaigos datos, Kredito gavėjas privalo sumokėti kompensaciją, kuri lygi iki Sutarties pabaigos datos apskaičiuotai Palūkanų sumai.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį prieš terminą, kai yra visos šios sąlygos:

7.1.1. Kredito davėjas Kredito gavėją raštu informavo apie pradelstą mokėjimą.

7.1.2. Kredito davėjas apie Sutarties nutraukimą 7.1 punkte numatytu atveju įsipareigoja raštiškai pranešti Kredito gavėjui.

7.1.3. Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie pradelstą mokėjimą įteikimo Kredito gavėjui dienos.

7.2. Kredito davėjas apie Sutarties nutraukimą 7.1 punkte numatytu atveju įsipareigoja pranešti Kredito gavėjui raštiškai iš anksto, likus ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo.

7.3. Pranešimas apie pradelstą mokėjimą ar Sutarties nutraukimą Kredito gavėjui siunčiamas elektroniniu paštu nurodytu Sutarties specialiojoje dalyje.

7.4. Nutraukus Sutartį prieš terminą, Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti visą negrąžintą Bendrą kredito sumą, sumokėti paskaičiuotas Palūkanas, Mėnesinį administravimo mokestį bei kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas.

8. MOKĖJIMŲ NEVYKDYMO PASEKMĖS

8.1. Sutartinių įmokų pavėluoto mokėjimo atvejais Kredito gavėjas nuo pradelstos sumokėti sumos privalo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki skolos grąžinimo dienos.

8.2. Kredito gavėjo delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

8.3. Jeigu dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtos žalos nekompensuoja Sutarties 8.1. punkte numatyti delspinigiai, Sutartį pažeidusi šalis žalą kompensuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Kredito gavėjui tinkamai ir laiku nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Kredito davėjas turi teisę:

8.4.1. Kreiptis į skolų išieškojimo bendroves ir/ar teismą dėl skolos priteisimo ir išieškojimo priverstinio vykdymo proceso būdu. Kredito gavėjas įsipareigoja apmokėti Kredito davėjo išlaidas, susijusias su skolos ir išieškojimu ne teismo tvarka (pvz., naudojantis skolų išieškojimo bendrovių, teisininkų, konsultantų, turto vertintojų paslaugomis).

8.4.2. Perleisti savo teises kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims (pvz., skolų išieškojimo bendrovėms).

8.4.3. Su Sutarties pažeidimu susijusią informaciją (pvz., skolos dydis, pradelstų dienų skaičius ir kt.), taip pat Kredito gavėjo asmens kodą, vardą, pavardę įsiskolinimo valdymo tikslais perduoti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz., duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas). Kredito gavėjui šis duomenų perdavimas gali turėti neigiamų pasekmių – duomenų apie Kredito gavėjo įsiskolinimą atskleidimas gali apsunkinti Kredito gavėjo galimybes ateityje gauti kreditą ar sudaryti kitokį finansinį susitarimą, nes informacija apie įsiskolinimo faktą duomenų bazėse gali būti prieinama dešimt (10) metų po įsiskolinimo padengimo.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS

9.1. Šalių pasirašyta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

9.2. Kai sutartis sudaroma su Bendraskoliais, ją privalo pasirašyti visi Bendraskoliai. Nesant bent vieno iš Bendraskolių parašo, Sutartis bus laikoma nesudaryta. Jeigu Kredito davėjo parašu patvirtintą sutarties egzempliorių pasirašo tik vienas iš Bendraskolių, tai Sutartis bus laikoma sudaryta, jeigu jos kitą, analogišką egzempliorių pasirašo likę Bendraskoliai.

9.3. Sutartis taip pat laikoma sudaryta nuo joje nurodytos sudarymo datos, jei valią akceptuoti (patvirtinti) Sutarties sąlygas Kredito gavėjas išreikš elektroninėmis priemonėmis (naudodamasis elektronine bankininkyste ir/ar elektroniniu parašu). Elektroninėmis priemonėmis sudaryta Sutartis prilyginama rašytinės formos sandoriui, sukeliančiam tokias pat teisines pasekmes, kaip ir šalių parašais patvirtinta Sutartis.

9.4. Sutarties 9.1. – 9.3. punktuose nurodyta tvarka įsigalioja ir Šalių vėliau pasirašyti atitinkami Sutarties pakeitimai ar papildymai.

9.5. Bet koks rašytinis Šalių tarpusavio susirašinėjimas nėra laikomas Sutarties pakeitimu.

9.6. Nepaisant to, kas nurodyta Sutarties 9.1. – 9.3. punktuose, Sutartis neįsigalioja ir Bendra kredito suma Kredito gavėjui nėra išmokama jei yra nors viena iš šių aplinkybių:

9.6.1. Kredito gavėjas vienašališkai pakeičia Sutarties sąlygas.

9.6.2. Kredito gavėjas netinkamai pasirašo Sutartį.

9.6.3. Kredito davėjas gauna ne visus Sutartį sudarančius dokumentus (netaikoma p. 8.3. nurodytu būdu sudaromai Sutarčiai).

9.6.4. Paaiškėja, kad Kredito gavėjas yra įtrauktas į policijos ieškomų asmenų arba teroristų sąrašą.

9.6.5. Mokumui tikrinti naudojamose duomenų bazėse atsiranda informacija, rodanti, kad Kredito gavėjo mokumas pablogėjo ir neatitinka mokumo, kuriuo remiantis Kredito davėjas priėmė sprendimą suteikti Bendrą kredito sumą.

9.7. Sudaryta Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

9.8. Iš Sutarties kylančios prievolės gali būti užtikrinamos laidavimu ir/ar kitu būdu. Prievolė pateikti konkretų užtikrinimą nurodoma Sutarties specialiosiose sąlygose ir, jeigu tose sąlygose nenumatyta kitaip – Bendra kredito suma išmokama tik pateikus reikalaujamą užtikrinimą.

9.9. Kredito davėjas Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir atvejais turi teisę vienašališkai pakeisti bendrąsias Sutarties sutarties sąlygas ir paslaugų kainoraštį. Jeigu Kredito davėjas vienašališkai pakeičia bendrąsias Sutarties sąlygas ir/ar kainoraštį, Kredito gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį jos bendrosiose sąlygose numatyta tvarka.

10. PRANEŠIMAI, PRAŠYMAI

10.1. Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Kredito davėją apie aplinkybes, galinčias daryti įtaką Sutarties vykdymui (pvz., reikšmingas pajamų sumažėjimas, Kredito gavėjo lėšų areštas, naujai prisiimti finansiniai įsipareigojimai ir pan.) ir Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą. Pranešimas Kredito davėjui laikomas pateiktu tinkamai, jei jis išiųstas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais Kredito davėjo kontaktais.

10.2. Visi Kredito davėjo pranešimai Kredito gavėjui laikomi pateiktais tinkamai, jei jie išsiųsti paskutiniame Kredito gavėjo rašte nurodytais kontaktais.

10.3. Visi su Sutartimi susiję susirašinėjimai ar pranešimai turi būti rašytinės formos. Rašytiniai pranešimai laikomi gautais suėjus trijų (3) darbo dienų terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

10.4. Kredito gavėjo prašymai ir pranešimai Kredito davėjui teikiami Sutartyje nurodytais Kredito davėjo rekvizitais. Kredito davėjas įsipareigoja į prašymą atsakyti ne vėliau kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos. Atsakymas paprastai pateikiamas ta forma, kuria teikiamas prašymas.

10.5. Jeigu Kredito gavėjo prašymo pagrindu Šalys susitaria pakeisti Sutartį ar prašoma kitų paslaugų, tai Kredito gavėjas įsipareigoja sumokėti su Sutarties pakeitimu ir/ar papildomų paslaugų teikimu susijusius mokesčius, kurie nustatyti Kredito davėjo kainoraštyje ir paskelbti Kredito davėjo interneto puslapyje.

11. GINČŲ SPRENDIMAS IR ATSAKOMYBĖ

11.1. Šalių ginčai, kylantys iš Sutarties sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

11.2. Šalių ginčai ir nesutarimai visų pirma sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – teisme, kurio kompetencijai priklauso ginčo nagrinėjimas.

11.3. Jei Kredito gavėjo gyvenamoji vieta yra nežinoma, Kredito davėjo reikalavimai sprendžiami pagal Kredito davėjo buveinės vietą.

11.4. Dėl ginčų su Kredito davėju sprendimo Kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, adresu Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.

12.12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Sutartis ir bet kokia su ja susijusi informacija yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, taip pat kai atskleisti būtina vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

12.2. Sutarties 12.1. punkto reikalavimas nėra taikomas, kai Kredito gavėjas nevykdo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Kredito davėjas informaciją tretiesiems asmenims atskleidžia reikalavimo perleidimo atvejais.

13. DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Kredito davėjas rūpinasi Kredito gavėjo asmens duomenų ir privatumo apsauga. Kredito davėjas teikdamas kredito paslaugas renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kredito gavėjo duomenis Sutarties sudarymui ir vykdymui, galiojančiuose teisės aktuose numatytų  kredito davėjo pareigų vykdymui ir kitais tikslais, atitinkančiais duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

13.2. Kredito davėjas tvarko, renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko Kredito gavėjo duomenis taip kaip detaliai nurodyta Kredito gavėjui pateikiamame informaciniame pranešime apie duomenų apsaugą. Su šiuo pranešimu Kredito gavėjas gali susipažinti Kredito davėjo interneto puslapyje.

13.3. Prieš sudarydamas Sutartį, Kredito gavėjas privalo susipažinti su Kredito davėjo informaciniu pranešimu apie duomenų apsaugą. Jei Kredito gavėjui šis pranešimas ar bet kuri jo dalis pasirodo nesuprantama ar neaiški, Kredito gavėjas privalo apie tai informuoti Kredito davėją iki Sutarties sudarymo, o Kredito davėjas privalo pateikti bei paaiškinti Kredito gavėjo nurodytus neaiškumus. Pasirašydamas Sutartį Kredito gavėjas patvirtina, kad susipažino su visomis pranešimo apie duomenų apsaugą nuostatomis ir visiškai jas suprato.

13.4. Kredito gavėjas privalo nedelsiant informuoti Kredito davėją raštu, jeigu Kredito gavėjas sužino, kad Kredito davėjas renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko netikslius arba pasenusius bet kuriuos Kredito gavėjo asmens duomenis, arba Kredito gavėjas mano, kad bet kuriuos Kredito gavėjo asmens duomenis Kredito davėjas renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Informaciją apie Sutarties vykdymą Kredito gavėjas sutinka gauti elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis (SMS), jei šie kontaktai nurodomi Sutartyje.

14.2. Kredito gavėjas savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį negali perduoti tretiesiems asmenims.

14.3. Kredito davėjas turi teisę be Kredito gavėjo sutikimo perleisti, įkeisti, perduoti trečiajam asmeniui visus arba dalį kreditorinių reikalavimų, kurie atsiras arba gali atsirasti iš Sutarties, jeigu tai nepažeis Kredito gavėjo teisių ir neapsunkins jo prievolės.

14.4. Kredito gavėjas garantuoja, kad visi dokumentai ir informacija, kuri buvo pateikta Kredito davėjui, yra teisinga ir atitinka tikrovę. Jeigu paaiškėja, kad Kredito gavėjo pateikta informacija yra klaidinga, Kredito gavėjas privalo kompensuoti visus nuostolius, kuriuos patiria Kredito davėjas dėl neteisingos/klaidingos informacijos naudojimo.

14.5. Pasirašydamas Sutartį Kredito gavėjas patvirtina, kad prieš Sutarties sudarymą gavo standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formą, taip pat gavo, perskaitė ir suprato Sutarties sąlygas, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, Sutarties sąlygos jam išaiškintos bei su juo individualiai aptartos, Sutarties sąlygų pakeisti ar papildyti nepageidauja. Kredito gavėjas taip pat patvirtina, kad Sutartyje nurodytomis sąlygomis suteikiama Bendra kredito suma atitinka jo poreikius ir finansines galimybes.

14.6. Kredito davėjui ir kiekvienam Kredito gavėjui tenka po vieną, venodą juridinę galią turintį Sutarties egzempliorių.

Taip pat patikrinkite standartinius „Saldo“ Europos vartojimo kredito duomenis.