Duomenų apsauga

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

1. SĄVOKOS

1.1 Klientas – šį sutikimą pasirašęs fizinis asmuo, kuris naudoja arba ketina naudoti Kredito davėjo siūlomus produktus.

1.2 Kredito davėjas - Saldo Finance UAB, įmonės kodas 305334925, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva.

1.3 Sutikimas – šis Kliento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. Trečiasis asmuo – kitas asmuo nei Klientas ar Kredito davėjas.

2. KLIENTO SUTIKIMAS

2.1 Klientas patvirtina, kad susipažino su Kredito davėjo Privatumo politika bei šio Sutikimo nuostatomis.

2.2 Klientas patvirtina, kad visos Kredito davėjo Privatumo politikos bei šio Susitarimo nuostatos jam yra aiškios ir suprantamos.

2.3 Klientas sutinka, kad Kredito davėjas tvarkytų Kliento asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip yra nurodyta Kredito davėjo Privatumo politikoje ir šiame Sutikime.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

3.1 Kredito davėjas tvarko Kliento asmens duomenis šiais tikslais:

3.1.1 Tinkamam finansinių paslaugų, susijusių su rizikos prisiėmimu, teikimui ir kreditingumo vertinimui. Asmens duomenys yra tvarkomi vertinant Kliento paraišką, tikrinant Kliento patikimumą ir mokumą, vertinant kreditingumą ir priimant sprendimą dėl sutarties sudarymo. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu asmens duomenys yra tvarkomi atliekant apskaitą, auditą, vertinant riziką ir vystant paskolų teikimo modelius.

3.1.2 Paslaugų ir produktų siūlymui (tiesioginei rinkodarai). Asmens duomenys yra tvarkomi Klientui teikiant Kredito davėjo produktų ir paslaugų pasiūlymus, įskaitant, bet neapsiribojant elektroniniu paštu ar socialiniais tinklais.

3.1.3 Vartojimo kredito sutarties vykdymui užtikrinti (pavyzdžiui, suteikiant Klientui teisę naudotis pinigais).

3.1.4 Pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymui užtikrinti. Asmens duomenys yra tvarkomi vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei kitas pareigas, kylančias iš nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktų.

3.1.5 Kredito davėjo teisių ir interesų apsaugai. Asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant Kredito davėjo teises kylančias iš Vartojimo kredito sutarties ir saugant pažeistas ar ginčijamas teises (pavyzdžiui, duomenys teikiami teisininkui atstovaujančiam Kredito davėją ar teismui), ar teikiant informaciją Kredito davėjo investuotojams ir kreditoriams.

3.1.6 Kredito davėjo naujų produktų ir paslaugų kūrimui bei vystymui, taip pat paslaugų kokybės gerinimui. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant geriau išsiaiškinti Kliento lūkesčius ir pageidavimus (pavyzdžiui, Kliento įpročių analizei, Kliento apklausoms, kurias taip pat gali atlikti Tretieji asmenys).

4. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

4.1 Kredito davėjas įsipareigoja tvarkyti tik tuos Kliento asmens duomenis, kuriuos Kredito davėjas sužinojo iš Kliento bendraudamas su juo bei tuos, kurie yra gauti iš šių šaltinių:

4.1.1 Iš kredito įstaigų.

4.1.2 Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4.1.3 Iš viešųjų registrų: Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto aktų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro.

4.1.4 Iš UAB “Scorify” (kodas 302423183, adresas Olimpiečių 1A-24, Vilnius, Lietuva).

4.1.5 Iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva).

4.1.6 Iš priežiūros institucijų.

4.1.7 Iš nepriklausomų kredito tarpininkavimo bendrovių.

4.1.8 Iš kitų Trečiųjų asmenų registrų ir informacinių sistemų, kai Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

4.2 Kredito davėjas tvarko šiuos asmens duomenis:

4.2.1 Duomenis apie asmenį (Kliento vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, pareigos, profesija, išsilavinimas).

4.2.2 Duomenis, susijusius su asmens tapatybės nustatymu (asmens tapatybės dokumento numeris ir galiojimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, asmens tapatybės nustatymo data ir būdas, IP adresas iš kurio Jūs kreipėtės nustatant Jūsų tapatybę, vaizdo įrašas, vaizdo įrašo ar nuotraukos užfiksavimo data).

4.2.3 Kontaktinė informacija (telefono numeris, deklaruota ir gyvenamoji vieta (adresas), elektroninis. paštas).

4.2.4 Duomenys apie šeiminę padėtį (šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius).

4.2.5 Duomenys susiję su mokėjimais (banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai, mokėjimo paskirties unikalus tekstas, įmokos tipas, įmokos data, mokėjimo dokumento numeris, unikalus operacijos archyvo numeris, kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje, valiutos ekvivalentas).

4.2.6 Duomenys susiję su kreditingumo vertinimu ir skolos administravimu (Jūsų ir Jūsų šeimos pajamos, pajamų tipas turta, finansiniai įsipareigojimai finansų įstaigoms ar kitiems asmenims, kredito reitingas, informacija apie vėlavimus vykdyti esamus ar buvusius finansinius įsipareigojimus, įsipareigojimų vykdymo istorija, informacija apie esamus ir buvusius darbdavius, įdarbinimai ir atleidimai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, aplinkybės, galinčios turėti įtakos Jūsų ekonominei ar finansinei padėčiai ar galimybei grąžinti kreditą ar sumokėti jo kainą, kitos reikšmingos aplinkybės susijusios su Jūsų finansine padėtimi ar galimybe tinkamai vykdyti įsipareigojimus).

4.2.7 Duomenys apie tai, ar esate/nesate įrašytas į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, duomenys apie tai, ar esate/nesate įrašytas į Priežiūros institucijos tvarkomą sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių).

4.2.8 Kliento elgsena Bendrovės interneto svetainėje ir informacija apie šios svetainės naudojimą. Tai apima asmens elgesio interneto svetainėje stebėseną ir Bendrovės teikiamų paslaugų naudojimą.
Tai daroma naudojant slapukus ir kitas stebėjimo technologijas. Surinktą informaciją sudaro, pavyzdžiui, veiksmai, kuriuos asmuo atliko svetainėje.

4.3 Tiesioginės rinkodaros tikslu, numatytu Sutikimo 3.1.2 punkte, Kredito davėjas tvarko tik šiuos asmens duomenis: Kliento vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir elektroninis paštas.

5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

5.1 Vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Kredito davėjas perduoda asmens duomenis šiems subjektams:

5.1.1 Kitoms bendrovėms, kurios priklauso tai pačiai grupei kaip ir Kredito davėjas.

5.1.2 Asmenims, susijusiems su vartojimo kredito ar kitos sutarties sudarymu, keitimu ir vykdymu (pavyzdžiui, vertimo, komunikacijos, spausdinimo, pašto ir mokėjimo paslaugas teikiantiems asmenims, taip pat finansų įstaigoms, notarams, laiduotojams, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms).

5.1.3 Bankams, kredito ir finansų įstaigoms, kurios teikia finansines paslaugas, UAB “Scorify”, UAB “Creditinfo Lietuva” ir Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui.

5.1.4 Naujam kreditoriui reikalavimo teisių perleidimo atvejais.

5.1.5 Tretiesiems asmenims, kuriems Kredito davėjas įkeitė savo reikalavimus Klientui, kylančius iš sudarytos sutarties su Klientu.

5.1.6 Tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo teisėtų interesų užtikrinimu (pavyzdžiui, skolų išieškojimo paslaugų teikėjui).

5.1.7 Tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo pareigų įvykdymu pagal įstatymus (pavyzdžiui, tyrimo įstaigoms, notarams, mokesčių administratoriams, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui, policijai).

5.1.8 Tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenys yra reikalingi, siekiant užtikrinti Vartojimo kredito sutarties sudarytos su Klientu vykdymą.

5.1.9 Kredito davėjo investuotojams ir potencialiems investuotojams, jeigu šie asmenys užtikrins asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

5.1.10 Lietuvos ir užsienio kredito ir finansų įstaigoms ar tarpininkams jiems pateikus prašymą Kredito davėjo finansų konsultantams, teisininkams, auditoriams ir kitiems paslaugų teikėjams, jeigu šie asmenys užtikrins asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

5.2 Kredito davėjas teikia Kliento asmens duomenis tik ta apimtimi, kuri yra reikalingi pasiekti tikslus išvardytus šio Sutikimo 3 skyriuje.

6. KLIENTO TEISĖS

6.1 Klientas turi teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir tikslus, kuriais jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis, taip pat gauti informaciją apie duomenis, kurie naudojami vertinant Kliento kreditingumą. Klientas turi teisę reikalauti Kredito davėjo nutraukti jo duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkymas yra privalomas pagal įstatymus.

6.2 Klientas turi teisę bet kuriuo metu informuoti Kredito davėją apie tai, kad jis nepageidauja gauti asmeninių pasiūlymų ir reklamos. Informacija apie tai, kaip reikėtų atsisakyti pasiūlymų ir reklamos yra pateikiama konkrečiame pasiūlyme ir (ar) reklamoje. Asmeniniu pasiūlymu ar reklama nėra laikoma bendra ar įvadinė informacija apie produktus ir paslaugas, kuriuos siūlo UAB “Saldo Finance”.

6.3 Klientas turi teisę prašyti Kredito davėjo informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikdamas prašymą šiais kontaktais: UAB “Saldo Finance” (kodas 305334925, adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, Lietuva) arba el. paštu: customerservice.lt@saldo.com. Kredito davėjas įsipareigoja suteikti Klientui informaciją ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo.

6.4 Klientas, manydamas, kad Kredito davėjas tvarkydamas asmens duomenis pažeidė Kliento teises, turi teisę bet kada kreiptis į Kredito davėją su prašymu pašalinti pažeidimą.

6.5 Klientas turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą dėl pažeistų Kliento teisių.

7. ASMENS DUOMENŲ IŠSAUGOJIMAS

7.1 Kredito davėjas turi teisę įrašyti (išsaugoti) Kliento jam komunikacijų priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, per internetinę bankininkystę), teikiamą informaciją, taip pat kitas Kliento operacijas.

7.2 Kredito davėjas turi teisę naudoti šiuos įrašus įrodyti ir atkurti Kredito davėjo susitarimus ir kitas operacijas.

7.3 Asmens duomenų saugojimo terminai išdėstyti Kredito davėjo Privatumo politikoje.

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KEITIMAS

8.1 Kredito davėjas turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šiame Sutikime (pavyzdžiui, pakeisti technines ir (ar) organizacines duomenų tvarkymo priemones, pakeisti duomenų tvarkytojus ir kt.), laikydamasis teisės aktų reikalavimų.

8.2 Kredito davėjas įsipareigoja pranešti Klientui apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Kredito davėjo tinklapyje arba Kliento savitarnos svetainėje ar kitu būdu bent 1 (vieną) mėnesį prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.