Duomenų apsauga

UAB Saldo Finance privatumo politikos principai

Duomenų apsauga

Mes veikiame kaip duomenų valdytojas, todėl esame įsipareigoję apsaugoti savo klientų teises bei privatumą ir užtikrinti jų asmens duomenų saugumą. Šioje Privatumo politikoje yra aprašoma, kaip renkame, naudojame, laikome ir saugome asmens duomenis.

Naudodamiesi mūsų svetaine, paslaugomis ir produktais bei palaikydami su mumis ryšius jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami, tvarkomi ir atskleidžiami vadovaujantis šia Privatumo politika.

Kodėl renkame jūsų asmens duomenis ?

Duomenis būtina rinkti tam, kad savo klientams galėtume teikti kokybiškas paslaugas bei vykdyti veiklą laikydamiesi įstatymų nustatytų reikalavimų. Sukauptus duomenis naudojame siekdami vykdyti savo veiklos plėtrą, vystydami produktus bei palaikydami ryšį su klientais.

Kokius asmens duomenis renkame ?

Asmens duomenys visų pirma renkami tiesiogiai iš mūsų klientų. Šie duomenys apima tokią informaciją kaip, pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas. Be to, renkame informaciją apie naudojimąsi mūsų produktais bei paslaugomis. Kita vertus, mums taip pat reikia papildomos informacijos, kurią naudojame pirminės informacijos papildymui, nes norime užtikrinti, kad ji būtų tiksli ir atnaujinta.

Kas yra asmens duomenų gavėjai ?

Paprastai mes neatskleidžiame asmens duomenų, tačiau tam tikrais atvejais, jie gali būti atskleidžiami mūsų paslaugų teikėjams, nes savo klientams siekiame suteikti geresnes paslaugas, priimti labiau pagrįstus kreditavimo sprendimus ir veikti taip, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Kokios yra su asmens duomenimis susijusios jūsų teisės ?

Mūsų klientai visuomet turi teisę susipažinti su mūsų sukauptais asmens duomenimis, juos peržiūrėti ir atnaujinti galbūt neteisingą ar pasenusią informaciją, o taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis, kurie nebūtini tvarkymui, arba uždrausti ar atšaukti tiesioginę rinkodarą, rinkodaros tyrimus ar apklausas.

Automatizuotos sprendimų priėmimo sistemos naudojimas

UAB Saldo Finance sprendimai dėl kredito suteikimo yra pagrįsti automatizuotu sprendimų priėmimo procesu. Mūsų klientai turi teisę reikalauti, kad sprendimai dėl kredito suteikimo jiems būtų priimami rankiniu būdu, taip sudarant galimybę išreikšti savo nuomonę ar ginčyti automatizuotus sprendimus, kai tokie sprendimai sukelia teisines arba kitokio pobūdžio pasekmes.

Detalesnė informacija pateikiama žemiau esančioje privatumo politikoje.

UAB „SALDO FINANCE“ PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.UAB „Saldo Finance“, įmonės kodas 305334925, buveinės adresas Žalgirio g. 94-1, LT-09300 Vilnius (toliau – Bendrovė) gerbdama Jūsų privatumą ir asmens duomenis įsipareigoja saugoti Jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama išsami informacija apie Jūsų asmens duomenų ar bet kokių kitų duomenų, kuriuos mes galime apie Jus rinkti, tvarkymą.

2.Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.

II. SĄVOKOS

3.Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

4.Duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko ar ketina tvarkyti nustatytais tikslais ir priemonėmis (Jūs).

5.Klientas – asmuo, kuris kreipėsi į Bendrovę dėl finansinių paslaugų gavimo, taip pat jo sutuoktinis; arba (ii) asmuo, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi sutartį dėl atitinkamų finansinių paslaugų teikimo;

6.Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

7.Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais tikslais:

7.1 Asmens identifikavimui;

7.2 Kreditingumo ir rizikos vertinimui;

7.3 Teisioginiai rinkodarai;

7.4 Vartojimo kredito sutarties vykdymui užtikrinti;

7.5 Pareigoms, kylančioms iš teisės aktų reikalavimų, įvykdyti;

7.6 Įsiskolinimų valdymui;

7.7 Bendrovės teisėtų interesų apsaugos užtikrinimui;

7.8 Finansinių paslaugų kūrimui, vystymui ir paslaugų kokybės gerinimui.

8.Bendrovėje Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

8.1 Asmens sutikimas. Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi šios Politikos III dalyje nurodytais tikslais arba kai kuriais iš šių tikslų.

8.2 Kredito sutartis. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti kredito sutarties, kurios šalimi Jūs estate, vykdymą arba tam, kad gavę Jūsų prašymą sudaryti kredito sutartį, galėtumėme imtis veiksmų.

8.3 Teisinė prievolė. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina tam, kad galėtume įvykdyti Bendrovei taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.4 Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas yra reikalingas Jūsų bei Bendrovės interesams apsaugoti.

IV. RENKAMI ASMENS DUOMENYS

9.Bendrovė, šios Politikos III dalyje nurodytais tikslais renka šiuos Jūsų asmens duomenis:

9.1 Duomenys apie asmenį (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, pareigos, profesija, išsilavinimas).

9.2 Duomenys susiję su asmens tapatybės nustatymu (asmens tapatybės dokumento kopija, asmens tapatybės nustatymo data ir būdas, IP adresas iš kurio Jūs kreipėtės nustatant Jūsų tapatybę, vaizdo įrašas, vaizdo įrašo ar nuotraukos užfiksavimo data).

9.3 Asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, deklaruota ir gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas).

9.4 Duomenys apie šeiminę padėtį (šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius).

9.5 Duomenys susiję su mokėjimais (banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai, mokėjimo paskirties unikalus tekstas, įmokos tipas, įmokos data, mokėjimo dokumento numeris, unikalus operacijos archyvo numeris, kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje, valiutos ekvivalentas).

9.6 Duomenys susiję su kreditingumo vertinimu ir skolos administravimu (Jūsų ir Jūsų šeimos pajamos, pajamų tipas, finansiniai įsipareigojimai finansų įstaigoms ar kitiems asmenims, kredito reitingas, informacija apie vėlavimus vykdyti esamus ar buvusius finansinius įsipareigojimus, įsipareigojimų vykdymo istorija, informacija apie esamus ir buvusius darbdavius, įdarbinimai ir atleidimai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, aplinkybės, galinčios turėti įtakos Jūsų ekonominei ar finansinei padėčiai ar galimybei grąžinti kreditą ar sumokėti jo kainą, kitos reikšmingos aplinkybės susijusios su Jūsų finansine padėtimi ar galimybe tinkamai vykdyti įsipareigojimus).

9.7 Duomenys apie tai, ar esate/nesate įrašytas į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, duomenys apie tai, ar esate/nesate įrašytas į Priežiūros institucijos tvarkomą sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių).

9.8 Kliento elgsena Bendrovės interneto svetainėje ir informacija apie šios svetainės naudojimą. Tai apima asmens elgesio interneto svetainėje stebėseną ir Bendrovės teikiamų paslaugų naudojimą. Tai daroma naudojant slapukus ir kitas stebėjimo technologijas. Surinktą informaciją sudaro, pavyzdžiui, veiksmai, kuriuos asmuo atliko svetainėje.

V. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

10.Jūsų asmens duomenys yra renkami iš šių šaltinių:

10.1 Tiesiogiai iš Jūsų gaunami duomenys;

10.2 Kredito įstaigų;

10.3 Gyventojų registro, kurį tvarko VĮ Registrų centras;

10.4 Nekilnojamojo turto registro.

10.5 Turto arešto aktų registro.

10.6 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.7 UAB Scorify duomenų bazės;

10.8 UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazės;

10.9 Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, kurį tvarko VĮ Centrinė hipotekos įstaiga;

10.10 Priežiūros institucijos;

10.11 Nepriklausomų kredito tarpininkavimo bendrovių.

10.12 Iš kitų Trečiųjų asmenų registrų ir informacinių sistemų, kai Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

11.Jūsų asmens duomenys kitoms šalims atskleidžiami tiek, kiek tai yra būtina šios Politikos III dalyje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

12.Bendrovė gali perduoti šios Politikos IV dalyje nurodytus Jūsų asmens duomenis šiems subjektams:

12.1 Kitoms bendrovėms, kurios priklauso tai pačiai grupei, kaip ir Bendrovė.

12.2 Asmenims, susijusiems su vartojimo kredito ar kitos sutarties sudarymu, keitimu ir vykdymu (pavyzdžiui, vertimo, komunikacijos, spausdinimo, pašto ir mokėjimo paslaugas teikiantiems asmenims, taip pat finansų įstaigoms, notarams, laiduotojams, apskaitos bei IT paslaugas teikiančioms įmonėms).

12.3 Bankams, kredito ir finansų įstaigoms, kurios teikia finansines paslaugas, UAB “Scorify”, UAB “Creditinfo Lietuva” ir Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui.

12.4 Naujam kreditoriui reikalavimo teisių perleidimo atvejais.

12.5 Tretiesiems asmenims, kuriems Kredito davėjas įkeitė savo reikalavimus Klientui, kylančius iš sudarytos sutarties su Klientu.

12.6 Tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo teisėtų interesų užtikrinimu (pavyzdžiui, skolų išieškojimo paslaugų teikėjui).

12.7 Tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo pareigų įvykdymu pagal įstatymus (pavyzdžiui, tyrimo įstaigoms, notarams, mokesčių administratoriams, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui, policijai).

12.8 Tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenys yra reikalingi, siekiant užtikrinti Vartojimo kredito sutarties sudarytos su Klientu vykdymą.

12.9 Kredito davėjo investuotojams ir potencialiems investuotojams, jeigu šie asmenys užtikrins asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

12.10 Lietuvos ir užsienio kredito ir finansų įstaigoms ar tarpininkams jiems pateikus prašymą Kredito davėjo finansų konsultantams, teisininkams, auditoriams ir kitiems paslaugų teikėjams, jeigu šie asmenys užtikrins asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

13.Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokie duomenų perdavimai gali būti atliekami tik esant teisiniam pagrindui.

VII. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

14.Bendrovė asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nereikalingi, jie yra sunaikinami arba nuasmeninami, išskyrus tuos, kurie turi būti saugomi arba turi būti perduoti valstybiniam archyvui įstatymų nustatytais atvejais.

15.Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartiniai santykiai. Pasibaigus dalykiniams santykiams, duomenys ištrinami po 10 metų nuo finansinių paslaugų suteikimo ir dalykinių santykių pasibaigimo dienos. Jeigu Jūs nesate įvykdęs savo įsipareigojimų Bendrovei pagal kredito sutartį, laikoma, kad dalykiniai santykiai su Jumis nėra pasibaigę.

16.Jeigu Jūs nesudarote kredito sutarties su Bendrove, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti po 24 mėnesių skaičiuojant nuo kredito paraiškos gavimo dienos.

17.Pasibaigus sutartiniams santykiams, Bendrovė ir kitos bendrovės, kurios tuo metu priklauso tai pačiai įmonių grupei, gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

VIII. JŪSŲ TEISĖS

18.Jūs Politikoje nustatyta tvarka turite teisę:

18.1 žinoti (būti informuotas) apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

18.2 susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

18.3 reikalauti ištaisyti, ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam) arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

18.4 gauti tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu kompiuterio lengvai skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

18.5 nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

18.6 reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas (išskyrus numatytas išimtis).

19.Nenustačius Jūsų tapatybės, Bendrovė negali teikti asmens duomenų apie Jus arba su tuo susijusios informacijos.

20.Jūs turite teisę iš Bendrovės gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su asmens duomenimis.

21.Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė nedelsdama ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

22.Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė nedelsdama ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

22.1 Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

22.2 Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

22.3 Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas atliekamas sutikimo pagrindu, ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

22.4 Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;

22.5 Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

23.Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

24.Jūsų reikalavimas ištrinti asmens duomenis, įskaitant Bendrovės pareigą informuoti duomenų valdytojus šiuos duomenis ištrinti, nėra taikomi, kai duomenų tvarkymas yra būtinas bent vienam iš šių atvejų:

24.1 Siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;

24.2 Siekiant laikytis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie taikomi duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis;

24.3 Statistiniais tikslais laikantis Reglamento 89 straipsnio 1 dalies, jeigu dėl Jūsų teisės (būti pamirštam) gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus;

24.4 Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

25.Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:

25.1 Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

25.2 Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;

25.3 Bendrovei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

25.4 Jūs nesutikote su duomenų tvarkymu, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

26.Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę nenurodydamas priežasčių ar motyvų bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

27.Prašymus dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo galite išreikšti raštu.

VIII. BENDROVĖS TEISĖS

28.Bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis šios Politikos III dalyje nurodytais tikslais ir teisiniu pagrindu.

29.Bendrovė turi teisę nesvarstyti Jūsų prašymo sudaryti kredito sutartį arba atsisakyti sudaryti kredito sutartį, jeigu nėra pateikti kredito sutarčiai sudaryti reikalingi Jūsų asmens duomenys.

30.Bendrovė ir kitos bendrovės, kurios tuo metu priklauso tai pačiai įmonių grupei, bei jų verslo partneriai turi teisę naudoti ir atskleisti Jūsų asmens duomenis, jeigu tą leidžia arba įpareigoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

31.Bendrovė turi teisę įrašyti Jūsų ir savo darbuotojų telefono pokalbius bei naudoti šiuos įrašus siekiant patikrinti klientų aptarnavimo kokybę ir mokyti klientus aptarnaujančius darbuotojus.

X. SLAPUKAI IR SEKIMAS

32.Bendrovė renka, tvarko ir analizuoja informaciją, susijusią su jos svetainės naudojimu.

33.Bendrovė naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad galėtų Jums teikti kokybiškas paslaugas, užtikrintų saugumą elektrininėje erdvėje, įgyvendintų rinkodarą, atliktų naudojimosi svetaine analizę ir pasiūlytų Jums kuo įdomesnį svetainės turinį. Šie duomenys nėra naudojami atskirų vartotojų identifikavimui.

34.Naršyklės nustatymuose Jūs galite pasirinkti, ar sutikti, kad slapukai būtų naudojami. Jei Jūs nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai, Jūs ir toliau galite naudotis svetaine, tačiau pasirinkimas gali riboti svetainės ir paslaugų funkcionalumą.

35.Daugiau informacijos apie slapukus rasite Bendrovės svetainėje.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36.Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs galite kreiptis į Bendrovę e-paštu: privacy.lt@saldo.com, telefonu +370 (699) 75532 arba paštu, adresu UAB “Saldo finance”, Žalgirio g. 94-1, Vilnius 09300.

37.Šios politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

38.Ši Politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl vartotojo asmens duomenų tvarkymo. Šia Politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje, todėl Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Politiką.

39.Politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.saldo.com momento.

40.Jei kuri nors šios Politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.