Käyttäjäehdot Saldo autolaina verkkopalveluun

 1. Tact Finance Oy, y-tunnus 3246454-7, Juhana Herttuan puistokatu 3, 20200 Turku (myöhemmin Saldo)

 2. Saldo kauppiastunnuksen käyttöönsä saanut Liike (myöhemmin Liike), nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Palvelun tarkoitus

Saldo antaa Liikkeelle näiden ehtojen mukaisesti Liikkeen käyttöön verkkopohjaisen rahoituspalvelun (Saldo autolaina), jonka avulla Liikkeen asiakkaat voivat saada rahoitusta Saldolta Liikkeestä tekemiensä ostosten maksuksi siten, että Saldo siirtää myönnetyt lainavarat suoraan liikkeen pankkitilille. Liike voi saada toteutuneista luottosopimuksista provisiota erillisten sääntöjen mukaan.

Liike voi käyttää Saldo autolainapalvelua vain Liikkeen kuluttaja-asiakkaiden ostosten rahoittamiseen.

Käyttöehdot

 1. Saldo autolainapalvelu on avoinna 24/7. Saldo ei vastaa palvelun käyttökatkoksista.

 2. Saldo luovuttaa Liikkeen käyttöön yhden tai useamman pääkäyttäjätunnuksen rahoituspalveluiden käyttöä varten Liikkeen tarpeiden mukaisesti.

  Liike nimeää Saldolle vähintään yhden pääkäyttäjän kutakin liikkeen pääkäyttäjätunnusta varten. Pääkäyttäjäksi nimetty henkilö kirjataan tunnukseen käyttäjäksi ja Liike vastaa siitä, että pääkäyttäjä on oikeutettu toimimaan Liikkeen edustajana ja puolesta näiden ehtojen mukaisesti sekä Saldo autolainapalveluun liittyen.

  Liike on velvollinen ilmoittamaan Saldolle pääkäyttäjän vaihtumisesta.

 3. Pääkäyttäjä:

  a. vastaa siitä, että verkkopalveluun talletetut Liikkeen perustiedot, pankkitilinumero, sähköpostiosoite sekä muut yhteystiedot ovat oikeat ja ajantasaiset,

  i. päivittämällä muuttuneet tiedot Saldon verkkopalveluun ja milloin se ei ole mahdollista ilmoittamalla muutokset Saldon asiakaspalveluun,

  ii. ilmoittaa Liikkeen tilinumeron muuttumisesta Saldolle (tilinumeron muuttaminen on mahdollista vain kirjallisesti ilmoittamalla siitä Saldon asiakaspalveluun tai nimetylle yhteyshenkilölle),

  b. vastaa Liikkeen muiden palvelua käyttävien henkilöiden kouluttamisesta ja opastamisesta,

  c. on Saldon ja Liikkeen välisenä yhteyshenkilönä ja tiedottaa Liikkeen käyttäjille palvelussa tapahtuvista muutoksista.

 4. Saldo maksaa autolainapalvelun kautta myönnetyt lainat suoraan Liikkeen pankkitilille lyhentämättömänä heti, kun Liikkeen asiakas on hyväksynyt hänelle annetun lainatarjouksen verkkopalvelussa.

 5. Saldo voi maksaa Liikkeelle kauppiasprovisiota kaikista Saldo autolainapalvelun kautta myönnetyistä lainasopimuksista. Tarkemmat ohjeet provisionmaksun perusteista annetaan erikseen.

  Provisiota ei makseta sopimuksista, mikäli lainasopimus liittyy asiaan, jossa:

  a. laina on peruutettu kuluttajansuojalain mukaisena peruutusaikana,

  b. kyseessä on ns. REF-laina eli lainan saaneella asiakkaalla on maksuhäiriömerkintä, jonka yhteyteen on tehty merkintä (REF), että velka on maksettu,

  c. Liikettä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin,

  d. lainahakemuksessa annetut asiakkaan tiedot on annettu erehdyttämistarkoituksessa väärin ja laina on myönnetty annettujen väärien tietojen perusteella.

  Mikäli provisio on Liikkeelle ALV:n alaista tuloa, sisältyy ALV maksettuun provisioon. Provisio maksetaan aina Liikkeen perustietoihin rekisteröidylle pankkitilille.

  Provisio maksetaan kerran viikossa toteutuneiden lainsopimusten mukaisesti. Mikäli Liikkeen asiakas on peruuttanut lainan, on Liike velvollinen palauttamaan maksetun provision.

 6. Saldo ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Liikkeelle kuuluva maksu on maksettu väärälle tilille, ellei maksun joutuminen väärälle tilille ole johtunut Saldon laiminlyönnin takia. Lainavarat ja muut tähän sopimukseen liittyvät maksut maksetaan Liikkeen pankkitilille yksinomaan Liikkeen ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

  Saldo ei vastaa pankkien maksuliikenteen häiriöistä johtuvista viivästyksistä tai muistakaan maksuliikenteessä tapahtuvista häiriöistä, joihin se ei voi vaikuttaa.

 7. Saldo ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Saldo ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän ehtojen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Saldo on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin mahdollista. Saldo voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

 8. Saldolla on oikeus milloin tahansa katkaista ja peruuttaa Liikkeen oikeudet palvelun käyttöön ilmoittamatta siitä ennakkoon. Jos palvelun käyttöoikeus katkaistaan, Saldo ilmoittaa palvelun päättymisestä Liikkeelle, Liikkeen yhteyshenkilölle tai palveluntarjoajan verkkopalvelussa. Saldo ei vastaa käyttöoikeuden katkaisemisen aiheuttamista suorista eikä välillisistä vahingoista.

  Palvelun käyttö voidaan estää ilman ennakkoilmoitusta, mikäli on syytä epäillä, että palvelua käytetään näiden ehtojen vastaisesti.

 9. Liikkeellä on oikeus lopettaa Saldo autolainapalvelun käyttö ja peruuttaa Liikkeen käyttäjätunnukset milloin tahansa ilmoittamalla peruutuksesta kirjallisesti Saldon asiakaspalveluun tai yhteyshenkilölle. Peruutus astuu voimaan heti ja palvelun käyttö päättyy välittömästi.

 10. Palvelun käyttö ei edellytä Liikkeeltä vähimmäissopimusmäärää käyttöoikeuden säilyttämiseksi.

 11. Saldo voi muuttaa näitä Saldo autolainapalvelun käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista etukäteen kirjallisesti Liikkeelle. Muutos astuu voimaan Saldon ennalta ilmoittamana hetkenä. Mikäli muutos koskee provision maksua tai sen määrää, koskee muutos niitä provisioita, joiden maksuperuste on syntynyt muutoksen voimaanastumisen jälkeen.

 12. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 7.11.2019 lukien.

 13. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 14. Tähän sopimukseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät neuvotteluin pysty saavuttamaan erimielisyystilanteessa sovintopohjaista yhteisymmärrystä, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, mutta suullista ja asiakirjatodistelua voidaan esittää myös englanniksi. Edellä esitetystä huolimatta, molemmilla osapuolilla on edelleen oikeus esittää maksamattomia laskuja koskevat vaateet Helsingin käräjäoikeudessa.

 15. Tästä sopimuksesta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, joista yksi (1) Saldolle ja yksi (1) Liikkeelle.