Ehdot

Saldon lainat saat kumppaniksesi parissa minuutissa eikä sinun tarvitse lähettää meille yhtään ainutta paperidokumenttia.

Yrityslaina lainaehdot

Tact Finance Oy - Yrityslainasopimuksen erityiset ehdot

1. Lainanmyöntäjä

Tact Finance Oy

Juhana Herttuan puistokatu 3, 20200 TURKU

Y-tunnus: 3246454-7

Puhelin: 06000 55000

Sähköposti: asiakaspalvelu@saldo.com

Internet: www.saldo.com

2. Määritelmät

2.1. Laina on määräaikainen kertalaina, jossa myönnetyt lainavarat siirretään kokonaisuudessaan velallisen käyttöön.

2.2. Luottokustannuksilla tarkoitetaan velkojan tiedossa olevien ja sopimussuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää. Luottokustannuksilla tarkoitetaan myös luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

2.3. Pankkipäivällä tarkoitetaan tavallista viikonpäivää, jolloin pankit ovat auki ja maksujenvälitystä tehdään.

3. Lainan myöntäminen ja käyttö

Laina voidaan myöntää luotonmyöntäjän luotonmyöntökriteerit täyttävälle Suomessa rekisteröidylle yritykselle, joka on toimittanut luotonmyöntäjälle vaaditut asiakirjat sekä luotonantajan niin vaatiessa, päätösvaltaisen toimielimen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä ja toimittanut edellytetyn sekä sovitun vakuuden luotonantajan hyväksymässä muodossa sekä vakuuteen liittyvät luotonantajan edellyttämät asiakirjat ja täyttänyt muutkin luotonantajan luoton saamiselle asetetut ehdot.

Lainan käyttö on mahdollista, kun velallinen on täyttänyt edellä kuvatut edellytykset.

4. Kiinteä korko

Velallisen koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun laina on nostettu ja annettu pankille siirrettäväksi lainansaajan pankkitilille. Lainansaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle velan kokonaismäärälle lainasopimuksen mukaista kiinteätä korkoa, joka säilyy samana koko luottoajan. Korko lasketaan päivittäiselle lainan määrälle todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 360.

Korko peritään kalenterikuukausittain alenevalle pääomalle maksusuunnitelman mukaisesti.

5. Velkojan oikeus muuttaa korkoa ja luottokustannuksia

5.1 Korko Velkojalla on oikeus korottaa luoton määrästä perittävää korkoa, mikäli Euroopan keskuspankin ohjauskorko muuttuu enemmän kuin 0,75% lainasopimuksen allekirjoitushetken arvosta. Velkoja ilmoittaa korotuksesta velalliselle lähettämällä kirjallisen ilmoituksen vähintään kaksi (2) kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Velallisella on oikeus ennen korotuksen voimaantuloa irtisanoa lainasopimus päättymään välittömästi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

5.2 Luottokustannukset Jos lainasopimukseen liittyvät velkojan kustannukset kasvavat tai lainasopimuksesta velkojan saamat tulot vähentyvät lainsäädännön tai viranomaispäätöksen vuoksi tai muista vastaavista velkojasta riippumattomista syistä, velallisen on korvattava velkojalle muutoksen aiheuttaman kustannukset tai vähentyneet tulot. Velkoja perii korvauksen erillisenä maksuna tai lisää sen lainan määrästä perittävään korkoon. Velkoja ilmoittaa velalliselle korotuksesta tai maksusta kirjallisesti.

6. Viivästyskorko

Mikäli velallinen ei maksa sopimukseen perustuvia maksuja, pääomaa, korkoja ja kuluja siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä lainanmyöntäjän tilillä, velkoja perii viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa 7 prosenttiyksikköä yli lainasopimuksessa sovitun nimelliskoron kuitenkin siten, että viivästyskorko on aina vähintään 40 % vuotuista korkoa.

7. Maksut

7.1 Maksut, palkkiot ja kustannukset Velallinen on velvollinen maksamaan lainan myöntämiseen, käyttämiseen, hoitamiseen, ilmoituksiin ja takaisinmaksuun liittyvät kustannukset ja palkkiot, joiden määrä käy ilmi kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Velallinen on myös velvollinen korvaamaan velkojalle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat nostetun lainan määrän, koron, viivästyskoron ja muiden sopimuksen perusteella syntyneiden maksuvelvoitteiden perimiseksi ja pantin säilyttämiseen, arviointiin ja hoitoon liittyvät kustannukset ja palkkiot. Velkojalla on oikeus lisätä edellä mainitut maksut ja palkkiot velalliselta perittävään kuukausilyhennyserään.

7.2 Hinnasto Hinnastolla tarkoitetaan velkojan palveluita koskevaa hinnastoa. Velkojalla on oikeus muuttaa hinnastoa ja hinnoittelua sekä lisätä hinnastoon uusia maksuja.

8. Maksupäivän siirtyminen

Jos maksuohjelman mukainen eräpäivä ei ole pankkipäivä, lainasopimuksen perusteella erääntyvien maksujen eräpäivä siirtyy eräpäivää edeltävään pankkipäivään.

9. Velallisen velvollisuudet

9.1 Velallisen vakuutukset Velallinen vakuuttaa sopimuksen allekirjoituksin, että sopimuksen allekirjoituspäivänä velallisen toimivaltainen toimielin on tehnyt luoton lainan ottamiseen liittyvät tarvittavat päätöksen, velallisen tietämyksen mukaan sitä vastaan ei ole aloitettu oikeudenkäyntiä, välimiesmenettelyä tai muuta oikeudellista toimenpidettä, joilla voisi olla negatiivisia vaikutuksia velallisen liiketoimintaan, ei ole sopimuksen kohdan 10.1 mukaista lainan eräännyttämisperustetta tai seikkaa, joka voisi muodostaa sellaisen, velallisen toimittamat tilinpäätöstä ja muut toimintaansa kuvaavat tiedot ovat todenmukaisia ja antavat oikean kuvan velallisen toiminnasta sekä taloudellisesta tilanteesta.

9.2 Tiedonantovelvollisuus Velallinen on velvollinen ilmoittamaan velkojalle: nimen, osoitteen tai yhtiömuodossa tapahtuneista muutoksista, liiketoiminnassaan tapahtuvista olennaisista muutoksista etukäteen tai viimeistään välittömästi niiden tapahduttua sekä kohdan 10.1 mukaisen erääntymisperusteen syntymisestä ja muista sopimusrikkomuksista. Olennaisia muutoksia ovat erimerkiksi yrityksen toimialan muuttaminen, liiketoiminnan lakkaaminen tai olennainen supistaminen tai olennainen laajentaminen, olennaiset muutokset omistussuhteissa, maksuviivästykset sekä velallista koskevat perimistoimenpiteet, yrityssaneeraus- ja konkurssihakemukset. Yrityksen on toimitettava tilinpäätöksensä liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomuksensa kolmen kuukauden kuluessa kirjanpitolain edellyttämästä tilinpäätöksen valmistumisajankohdasta sekä muut velallisen taloudellisen tilanteen arvioinnin kannalta välttämättömät tiedot pyydettäessä.

9.3 Vakuutukset Velallinen on velvollinen huolehtimaan, että sillä on voimassa liiketoimintansa turvaavat vahinko-, keskeytys- ja muut tarvittavat vakuutukset.

10. Lainasopimuksen eräännyttäminen

10.1 Eräännyttämisperusteet Lainasopimus erääntyy velkojan kirjallisesta vaatimuksesta heti takaisinmaksettavaksi sopimuksen mukaisine maksuvelvoitteineen, mikäli

  • velallinen laiminlyö tähän sopimukseen perustuvat maksuvelvoitteensa ja maksu on edelleen suorittamatta,
  • velallinen tai vakuuden antaja on antanut velkojalle harhaanjohtavaa tietoa tai salanneet tietoa, jotka ovat vaikuttanee tai olisivat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin,
  • velallinen ei noudata muuta tämän sopimuksen ehtoa, eikä oikaise rikkomusta neljäntoista (14) päivän kuluessa velkojan ilmoituksesta tiedon saatuaan,
  • velallinen, velallisen kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö tai muu siihen olennaisessa taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa etuyhteydessä oleva yhteisö tai henkilö

a. on laiminlyönyt maksuvelvoitteensa velkojalle ja maksu on edelleen suorittamatta,

b. on rikkonut sopimusvelvollisuutensa täyttämisen ja maksuvelvollisuus on sen vuoksi erääntynyt tai voidaan eräännyttää tai

c. haetaan tai asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, lakkauttaa maksunsa tai lykkää niitä, ei kykene suorittamaan maksujaan niiden erääntyessä, myöntää maksukyvyttömyytensä, hakeutuu vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn, hakee itse tai haetaan yrityssaneerausmenettelyyn tai muulla tavalla heikentänyt taloudellista asemaansa merkittävästi,

  • muu velkoja ryhtyy velallista vastaan ulosottotoimiin, turvaamistoimiin tai muuhun vastaavaan täytäntöönpanotoimeen,
  • velallinen lopettaa liiketoimintansa tai olennaisen osan siitä, tai velallisen omistussuhteissa tapahtuu olennainen muutos tai velallinen tai velallisena olevan henkilöyhtiön vastuunalainen yhtiömies on kuollut,
  • velkoja katsoo, ettei lainan turvaavaa vakuutta voida enää katsoa riittäväksi, eikä velallinen ole velkojan antamassa määräajassa (1 kuukausi) lisännyt vakuutta velkojan hyväksymällä tavalla,
  • lainan vakuutena ollut pantti on muutettu rahaksi
  • velallinen, takaaja, vakuuden antaja, velallisen suora tai välillinen omistaja, velallisen johtaja, toimihenkilö tai työntekijä joutuu Norjan valtion, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, Euroopan unionin jäsenvaltion, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen viranomaisten asettamien ja määräämien pakotteiden kohteeksi, eikä tämä noudata edellä mainittuja pakotteita ja käyttää lainasopimuksessa sovittua lainaa pakotteiden kohteena olevan henkilön tai toiminnan rahoittamiseen tai hyväksi tai täyttää maksuvelvollisuutensa pakotteiden kohteena olevalta henkilöltä tai pakotteiden kohteena olevasta toiminnasta peräisin olevilla varoilla.

Jos velallisen asetetaan konkurssiin, niin sopimus päättyy ja sopimukseen perustuvat maksuvelvollisuudet erääntyvät heti maksettavaksi.

10.2 Oikeus vedota erääntymisperusteeseen Vaikka velkoja ei ole irtisanonut sopimusta heti erääntymisperusteesta tiedon saatuaan, ei velkoja ole luopunut oikeudestaan vedota erääntymisperusteeseen.

10.3 Velallisen maksuvastuu Velallinen on velvollinen maksamaan velkojalle hinnaston mukaiset maksut ja palkkiot velkojan eräännytettyä lainan.

11. Verot

Velallinen vastaa sopimukseen liittyvistä veroista ja muista veroihin rinnastettavista maksuista viivästysseuraamuksineen ja veronkorotuksineen. Edellä oleva koskee myös sopimukseen tehtyjä muutoksia. Mikäli velkoja on suorittanut edellä kuvattuja maksuja on velallinen velvollinen korvaamaan nämä maksut velkojalle korkoineen suorituspäivästä maksupäivää 16% nimelliskorkokannan mukaan.

12. Oikeus muutoksiin

Velkojalla on oikeus muuttaa lainasopimuksen ehtoja ilmoittamalla velalliselle muutoksista etukäteen silloin, kun ne eivät lisää lainansaajan velvollisuuksia eivätkä ne vähennä hänen oikeuksiaan tai kun muutokset johtuvat lain muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä. Ehdotetut sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan, jollei lainansaaja vastusta niitä ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä.

13. Muut ehdot

13.1 Ilmoitukset Velallisen katsotaan saaneen tiedon velkojan lähettämästä kirjallisesta ilmoituksesta viimeistään viidentenä päivänä ilmoituksen lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty sähköisesti velallisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteeseen, joka velallinen on ilmoittanut viimeksi velkojalle. Muista kuin lähetetyistä ilmoituksista velallisen katsotaan saaneen tiedon, kun velkoja on asettanut tiedon velallisen saataville.

13.2 Velkojan oikeus vedota ehtoihin Vaikka velkoja yksittäistapauksessa tai säännöllisesti jättää käyttämättä jonkin sopimuksen ehtoihin perustuvan oikeutensa tai muutoin menettelee toisin, kuin ehtojen mukaan velkojalla olisi oikeus, ei edellä kuvattu rajoita velkojan oikeuttaa vedota sopimuksen ehtoihin myöhemmin.

13.3 Maksun laiminlyönnin ilmoittaminen luottotietorekisteriin Velkojalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa velallisen lainan maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin.

13.4 Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia sei ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää (=ylivoimainen este). Velkoja ei vastaa myöskään vahingosta, jos sopimukseen perustuvan velvo0llisuuden täyttäminen olisi vastoin muussa laissa säädettyä velkojan velvollisuuksia. Velkoja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu lakosta, saarrosta, sulusta, voikotista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, vaikka se ei velkojaa suoraa koskisikaan tai vaikka velkoja itse olisi osallisena siinä. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan toisille niin pian kuin se on mahdollista kohtaamistaan esteistä. Velkoja voi ilmoittaa ylivoimaisen esteen verkkosivuillaan ja verkkopalvelussaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

13.5 Välilliset vahingot Velkoja ei vastaa velalliselle aiheutuneista mahdollisista välillisitä vahingoista, ellei se ole aiheutunut tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

14. Tietojen kerääminen, käsittely ja luovuttaminen

Velallisen tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi velkojan kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle Suomessa tai ulkomailla sijaitsevalle yhtiölle tai muulle yhtiölle, joka lain mukaan on sellaisessa asemassa, että tietoja voidaan luovuttaa sille. Velkojalla on myös oikeus hankkia edellä mainituilta yhtiöiltä velallista koskevaa tietoa. Velkojalla on oikeus ilmoittaa takaajalle ja pantinantajalle velallisen kaikista sitoumuksista, maksuhäiriöistä ja muista velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista tai seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle tai pantinantajalle.

15. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa. Velkojalla on lisäksi oikeus saattaa riitaisuudet muun toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.